Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Đề cương ôn tập phỏng vấn của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016
Ngày cập nhật 24/03/2016

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục thông báo nội dung ôn tập Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016.

I. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Kiến thức chung:

a) Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013:

Chương V, VI, VII, VIII, IX;

b) Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010:

Chương I: Điều 2, 3, 4, 5;

Chương II;

Chương III: Điều 25, 36, 42;

Chương V: Điều 51, 52.

c) Luật Giáo dục (Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội):

Chương I: Điều 2, 4, 5, 15, 19, 20;

Chương II: Điều 21, 22, 23, 26, 27, 28;

Chương IV: Điều 70, 72, 73, 75.

d) Tình hình thực tế huyện A Lưới.

2. Nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Điều lệ Trường Mầm non (Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo):

Chương I: Điều 2, 4;

Chương II: Điều 13, 14, 15, 18;

Chương III: Điều 22, 24;

Chương V: Điều 34, 35, 37, 39, 40.

b) Điều lệ Trường Tiểu học (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo):

Chương I: Điều 3, 4, 6;

Chương II: Điều 17, 18, 19, 23;

Chương III: Điều 29;

Chương IV: Điều 33, 34, 35, 37, 38.

c) Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo):

Chương I: Điều 3, 6;

Chương II: Điều 15, 16, 17, 20;

Chương IV: Điều 30, 31, 32, 34, 35.

Trên đây là Thông báo danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016, đề nghị các thí sinh tham gia đăng ký dự tuyển chủ động tìm tài liệu ôn tập./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.960.008
Truy câp hiện tại 2.845