Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tuyển dụng
Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Thông báo số 713/TB-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2021của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công...
Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020, gồm 17 thí sinh (có danh sách kèm theo).
Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020; Căn cứ Báo cáo số 01/BC-HĐXTVC và 02/BC-HĐXTVC ngày 19/9/2020...
Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020; Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân...
Thông báo nội dung tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020, đề nghị các thí sinh tham gia đăng ký dự tuyển chủ động tra cứu tài liệu ôn tập với các nội dung như sau:
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 về ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 như sau:
Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Hội đồng Thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo công...
Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo...
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2019
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.648.980
Truy câp hiện tại 5.757