Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tuyển dụng
Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020; Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân...
Thông báo nội dung tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020, đề nghị các thí sinh tham gia đăng ký dự tuyển chủ động tra cứu tài liệu ôn tập với các nội dung như sau:
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 về ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 như sau:
Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Hội đồng Thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo công...
Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo...
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2019
Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo thay đổi thời...
Căn cứ Quyết định 1372/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự; xét đề nghị của Phòng Nội vụ tại Báo cáo số 45/BC-PNV ngày 05...
Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, cụ thể như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.398.609
Truy câp hiện tại 6.317