Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài liệu công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Ngày cập nhật 12/06/2018

Nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; các quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. UBND huyện phối hợp với Ban Thhi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn năm 2018 tại Hội trường Phòng giáo dục và Đào tạo (vào lúc, 8h00, ngày 14/6/2018, thứ năm). (có đính kèm tài liệu của hội nghị tập huấn)

Nội dung tập huấn tập trung vào các nội dung: Những nội dung cơ bản về công tác thi đua khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế và các biểu mẫu kèm theo.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn hiện nay của công tác thi đua, khen thưởng Ngành; đồng thời, đề xuất những giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng từ thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Để lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đạt kết quả tốt, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện, bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.082.330
Truy câp hiện tại 610