Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về việc góp ý dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng huyện A Lưới
Ngày cập nhật 19/07/2017

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Phòng Nội vụ đã ban hành Công văn số 25/PNV-TĐKT về việc góp ý dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng huyện A Lưới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng huyện A Lưới đảm bảo theo Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013 để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa địa phương;

Phòng Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xây dựng dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng huyện A Lưới, thay thế Quy chế thi đua, khen thưởng huyện ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND huyện.

Để kịp thời tổ chức thực hiện Quy chế Thi đua, khen thưởng, đảm bảo yêu cầu về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Nội vụ kính đề nghị các địa phương, đơn vị, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tham gia góp ý vào bản dự thảo Quy chế (Quy chế dự thảo lấy qua địa chỉ: https://aluoi.thuathienhue.gov.vn/, chuyên mục Thi đua Khen thưởng). Các ý kiến góp ý gửi về Phòng Nội vụ  huyện trước ngày 30 tháng 8 năm 2017 để Phòng tổng hợp  trình UBND huyện.

 Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp./.

(có File Dự thảo Quyết định kèm theo)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.634.364
Truy câp hiện tại 152