Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017
Ngày cập nhật 14/06/2017
Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 05 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 148/TB-VPCP ngày 17/3/2017 của Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các phòng trào thi đua do tỉnh, Trung ương phát động; các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò tác dụng to lớn của các phong trào thi đua, yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn (gọi tắt là đơn vị, địa phương) chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương, thi đua học tập các điển hình tiên tiến.

- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua do tỉnh, đơn vị và địa phương phát động; kết quả của phong trào, tác động của phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương.

- Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực.

2. Công tác phát hiện, lựa chọn điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu:

a) Đối tượng: Tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực thuộc các địa phương, đơn vị là những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

b) Tiêu chí chung: Những điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, hộ gia đình sản xuất giỏi, gương người tốt, việc tốt, dạy tốt, học tốt, các gương sáng về y đức, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cộng đồng, giải quyết nhiều việc làm; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Thi đua quyết thắng”, điển hình trong tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của đơn vị, địa phương mình.

c) Lựa chọn điển hình tiên tiến, mô hình mới trên các lĩnh vực: Trên cơ sở các phong trào thi đua năm 2016 và tình hình thực tế các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực nêu trên.

3. Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Tổ chức tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến.

- Tổ chức các cuộc thi viết sách, báo, tìm hiểu về các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên các lĩnh vực.

- Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan,… tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 của địa phương, đơn vị.

- Lựa chọn, giới thiệu các điển hình tiên tiến để tuyên truyền.

Trên cơ sở các điển hình tiên tiến do các địa phương, đơn vị giới thiệu, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện lựa chọn một số tập thể, cá nhân tiêu biểu để tuyên truyền, giới thiệu tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, đồng thời gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tuyên truyền các điển hình tiên tiến trên Cổng Thông tin điện tử  của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa thông tin:

- Sử dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn (bằng văn bản) hệ thống văn hóa, thông tin của huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi viết về phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến và người tốt, việc tốt.

2. Phòng Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện Kế hoạch tuyên truyền này, định kỳ báo cáo kết quả UBND huyện.

3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn:

Có các hình thức tuyên truyền phù hợp và cung cấp tin về phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt cho UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện để đưa tin, biểu dương và kịp thời tôn vinh, khen thưởng.

4. Đài Truyền thanh và Truyền hình và Trang thông tin điện tử huyện:

Thường xuyên tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các phóng sự để giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, mô hình mới để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trên địa bàn huyện. Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm đặc biệt vào dịp Kỷ niệm các Ngày lễ lớn của quê hương đất nước.

5. Kinh phí tuyên truyền:

Được trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng hàng năm của huyện tại Phòng Nội vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

(Có File KH đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.038.454
Truy câp hiện tại 42