Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2017)
Ngày cập nhật 05/06/2017

Ngày 30 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 273/UBND-NV về việc tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Chủ  tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh tổ chức Kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2017) và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; để thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; các đơn vị lực lượng vũ trang; UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tổ chức kỷ niệm như sau:

1. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãnh phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trọng tâm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin, tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn huyện tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Kỷ niệm.

4. Phòng Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng lựa chọn những gương nông dân lao động sản xuất kinh doanh giỏi, các điển hình tiền tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong năm 2016 và năm 2017 trên địa bàn huyện để giới thiệu cho Đài Truyền thanh - Truyền hình tuyên truyền trước và sau dịp Kỷ niệm.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động thích hợp để tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

6. Đài Truyền thanh - Truyền hình tuyên truyền thường xuyên các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau dịp Kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tăng cường thời lượng tin bài về những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” trong thời gian qua và giai đoạn 2016-2020.

7. UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động diễn ra trên địa phương mình; làm tốt công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các cơ quan trực thuộc trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; các đơn vị lực lượng vũ trang; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện nội dung trong Công văn này./.

NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.038.388
Truy câp hiện tại 22