Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện A Lưới năm 2017
Ngày cập nhật 11/04/2017
Biểu tượng thi đua

Ngày 08 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 88/UBND-NV về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện A Lưới.

Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung; hình thức phát động thi đua bám sát thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, phong trào thi đua một số nơi chưa đi vào chiều sâu và thực chất; còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nhiều đơn vị, việc khen thưởng còn thiếu chính xác, chưa kịp thời; khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân còn ít. Vẫn còn tình trạng, một số cán bộ, công chức sử dụng một đề tài sáng kiến kinh nghiệm để đề nghị xét công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho nhiều năm hoặc sử dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm trước của cán bộ, công chức khác trong cơ quan, đơn vị (nội dung, hình thức, giải pháp không có điểm mới). Điều này đã thể hiện sự thiếu quan tâm, sâu sát của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị; năng lực tham mưu của cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng còn hạn chế.

Để thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện nói chung và tại các cơ quan, đơn vị nói riêng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn:

1. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện A Lưới về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; trong đó, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Mỗi Chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân.

2. Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động thi đua; đồng thời, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

3. Phê bình Lãnh đạo một số địa phương đã thiếu nghiêm túc trong việc bình xét, lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm để đề nghị xem xét công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và các cấp cao hơn, như: Trùng lắp đề tài các năm, sử dụng đề tài năm trước của cá nhân khác hoặc đề tài không liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách. Để nâng cao chất lượng phong trào thi đua, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Lãnh đạo các địa phương trong quá trình phát động, ký kết thi đua thì nội dung phát động thi đua, đề tài sáng kiến kinh nghiệm đăng ký phải gắn với nhiệm vụ, công việc được phân công phụ trách và nhiệm vụ chính trị được giao; rà soát, đối chiếu với đề tài, sáng kiến kinh nghiệm những năm trước.

4. Ngày 28 tháng 4 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó quy định Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng phải thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, đề nghị Phòng Nội vụ - cơ quan trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định của UBND tỉnh.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời cáo, đề xuất UBND huyện (thông qua phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

(có file Công văn gốc kèm theo)

Tập tin đính kèm:
NDVM
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.082.169
Truy câp hiện tại 573