Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND huyện tổ chức tấp huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Ngày cập nhật 19/11/2019

Ngày 14/11/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Tham dự Hội nghị tập huấn đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn; Ban Giám hiệu các Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở  trên địa bàn huyện.

Nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; các quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung tập huấn tập trung vào các nội dung: Những nội dung cơ bản về công tác thi đua khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT ngày 22/10/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn hiện nay của công tác thi đua, khen thưởng Ngành; đồng thời, đề xuất những giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng từ thực tế của các cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.374.855
Truy câp hiện tại 921