Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2018 - 2019
Ngày cập nhật 11/07/2019

Ngày 08/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký Quyết định số 928/QĐ-UBND và 929/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho các tập thể dẫn dầu trong các khối thi đua năm học 2018-2019 và tặng danh hiệu thi đua ngành Giáo dục năm học 2018-2019.

I. Tặng Giấy khen cho 03 tập thể dẫn đầu trong các khối thi đua năm học 2018-2019 như sau:

1. Trường Mầm non Nhâm – Khối Mầm non;

2. Trường Tiểu học Kim Đồng – Khối Tiểu học;

3. Trường THCS - DTNT A Lưới – Khối Trung học cơ sở.

II. Tặng Giấy khen cho 42 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, 139 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”,  1109 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (có file đính kèm) như sau:

* Tập thể Lao động tiên tiến:

 1. Trường Mầm non Hoa Ta Vai;
 2. Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;
 3. Trường Mầm non Hoa Phong Lan;
 4. Trường Mầm non Hoa Đào;
 5. Trường Mầm non Nhâm;
 6. Trường Mầm non Đông Sơn;
 7. Trường Mầm non Hương Nguyên;
 8. Trường Mầm non Hồng Hạ;
 9. Trường Mầm non Hồng Trung;
 10. Trường Mầm non Phú Vinh;
 11. Trường Mầm non A Đớt;
 12. Trường Mầm non Hồng Thủy;
 13. Trường Mầm non Bắc Sơn;
 14. Trường Mầm non A Roàng;
 15. Trường Mầm non A Ngo;
 16. Trường Tiểu học Đông Sơn;
 17. Trường Tiểu học Phú Vinh;
 18. Trường Tiểu học Hồng Thái;
 19. Trường Tiểu học Vừ A Dính;
 20. Trường Tiểu học Hồng Trung;
 21. Trường Tiểu học Hồng Kim;
 22. Trường Tiểu học Hồng Quảng;
 23. Trường Tiểu học A Roàng;
 24. Trường Tiểu học Hồng Thượng;
 25. Trường Tiểu học Kim Đồng;
 26. Trường Tiểu học Hồng Vân;
 27. Trường Tiểu học Hồng Bắc;
 28. Trường Tiểu học A Ngo;
 29. Trường Tiểu học Sơn Thủy;
 30. Trường Tiểu học Hương Lâm;
 31. Trường Tiểu học A Đớt;
 32. Trường Tiểu học Nhâm;
 33. Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo;
 34. Trường Trung học cơ sở A Roàng;
 35. Trường Trung học cơ sở Lê Lợi;
 36. Trường Trung học cơ sở Hương Lâm;
 37. Trường Trung học cơ sở Quang Trung;
 38. Trường Tiều học và Trung học cơ sở Hồng Thủy;
 39. Trường Tiều học và Trung học cơ sở Hương Nguyên;
 40. Trường THCS – DTNT A Lưới;
 41. Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 42. Trung tâm GDNN – GDTX.

* Chiến sĩ thi đua cơ sở:

 1. Hồ Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;
 2. Nguyễn Thị Díp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;
 3. Lê Thị Têm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;
 4. Trần Thị Lành, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;
 5. Hồ Thị Ngân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;
 6. Hồ Thị Ngọc Tĩnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;
 7. Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;
 8. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;
 9. Trần Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn;
 10.  Hoàng Thị Phương, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;
 11.  Lê Thị Ngọc Bé, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;
 12.  Xuân Thị Hải Lý, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;
 13.  Văn Thị Diều, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;
 14.  Tô Thị Hồng Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;
 15.  Nguyễn Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;
 16.  Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;
 17.  Phan Thị Thanh Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;
 18.  Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;
 19.  Nguyễn Thị Xuân, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;
 20.  Nguyễn Thị Phượng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;
 21.  Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;
 22.  Phan Thị Hồng Vân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;
 23.  Võ Thị Tường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhâm;
 24.  Lê Thị Phương Anh, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;
 25.  Hồ Thị Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;
 26.  Hồ Thị Đệt, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;
 27.  Hồ Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan;
 28.  Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;
 29.  Trần Thị Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;
 30.  Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;
 31.  Trần Thị Anh Vương, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;
 32.  Lê Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;
 33.  Trần Thị Thanh Kim Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;
 34.  Trần Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;
 35.  Lê Thị Dịu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;
 36.  Hồ Thị Nghĩa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;
 37.  Hồ Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh;
 38.  Đinh Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;
 39.  Lê Thị Thanh Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm;
 40.  Hồ Thị Dói, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;
 41.  Nguyễn Thị Bé, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;
 42.  Trần Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Sơn;
 43.  Trần Thị Thúy Kiều, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;
 44.  Phan Thị Kim Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;
 45.  Phan Thị Lành, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;
 46.  A Viết Thị Hòa, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;
 47.  Hồ Thị Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Đớt;
 48.  Trương Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;
 49.  Phan Thị Hồng Nhạn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;
 50.  Lê Thị Chiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;
 51.  A Moong Hóa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;
 52.  Nguyễn Thị Mừng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Nguyên;
 53.  Nguyễn Xuân Cương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy;
 54.  Dương Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy;
 55.  Trần Viết Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy;
 56.  Lê Thanh Túc, Nhân viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy;
 57.  Trần Công Nam, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy;
 58.  Trần Huyền Trang, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy;
 59.  Đỗ Thị Ái Trinh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy;
 60.  Dương Thị Trúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Vân;
 61.  Lê Kim Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;
 62.  Hoàng Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;
 63.  Nguyễn Thị Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân;
 64.  Nguyễn Thị Chinh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;
 65.  Nguyễn Phượng Ánh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;
 66.  Trần Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;
 67.  Nguyễn Thị Thanh Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;
 68.  Nguyễn Hiệp, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn;
 69.  Văn Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Kim;
 70.  Lê Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;
 71.  Trần Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính;
 72.  Trần Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;
 73.  Dương Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;
 74.  Dương Thị Dạ Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;
 75.  Chu Hồng Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;
 76.  Nguyễn Thị Kiều Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;
 77.  Phan Văn Tư, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;
 78.  Đào Thị Khuyến, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;
 79.  Trần Thị Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;
 80.  Bùi Phước Đương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhâm;
 81.  Hồ Văn Lim, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;
 82.  Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quảng;
 83.  Trương Thị Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;
 84.  Viên Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái;
 85.  Đoàn Thị Kim Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo;
 86.  Lê Thị Thanh Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;
 87.  Đỗ Thị Kiều, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;
 88.  Nguyễn Thị Ánh Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;
 89.  Phan Duy Chung, Giáo viên Trường Tiếu học Sơn Thủy;
 90.  Lê Thị Xuân, Giáo viên Trường Tiếu học Sơn Thủy;
 91.  Đặng Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thượng;
 92.  Phan Cảnh Hoàng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;
 93.  Phan Thị Minh Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;
 94.  Đào Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiếu học Phú Vinh;
 95.  Nguyễn Thị Lợi, Giáo viên Trường Tiếu học Phú Vinh;
 96.  Nguyễn Thị Thúy Ái, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;
 97.  Phạm Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;
 98.  Hoàng Văn Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;
 99.  Hoàng Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn;
 100. Hoàng Hữu Huy, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;
 101. Nguyễn Khắc Tuyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;
 102. Nguyễn Thị Hòa, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;
 103. Lê Thị Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Roàng;
 104. Nguyễn Thị Tuất, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;
 105. Nguyễn Đức Dũng, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;
 106. Đặng Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Hạ;
 107. Nguyễn Thị Vinh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Hạ;
 108. Hoàng Ngọc Hùng, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Hạ;
 109. Ngô Mậu Tuyền, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Nguyên;
 110. Lê Văn Bôn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Nguyên;
 111. Lê Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quang Trung;
 112. Nguyễn Hải Châu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung;
 113. Phạm Văn Bình, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung;
 114. Nguyễn Kim Ân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung;
 115. Hồ Ngọc Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Lợi;
 116. Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Lợi;
 117. Hoàng Trọng Nho, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo;
 118. Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo;
 119. Lê Thị Diễm Huệ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo;
 120. Phan Phước Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hương Lâm;
 121. Nguyễn Thị Thảo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hương Lâm;
 122. Nguyễn Pha, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hương Lâm;
 123. Hồ Minh Tuấn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hương Lâm;
 124. Hồ Đình Tảo, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở A Roàng;
 125. Đặng Tiến Độ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở A Roàng;
 126. Lê Quang Nhàn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở A Roàng;
 127. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-DTNT A Lưới;
 128. Vũ Thị Thu, Văn thư Trường THCS-DTNT A Lưới;
 129. Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường THCS-DTNT A Lưới;
 130. Trần Văn Lãm, Giáo viên Trường THCS-DTNT A Lưới;
 131. Trần Thị Mỹ Hồng, Giáo viên Trường THCS-DTNT A Lưới;
 132. Phan Thị Lý, Giáo viên Trường THCS-DTNT A Lưới;
 133. Trần Duy Nguyên, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 134. Cao Văn Bình, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 135. Nguyễn Thị Sen, Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
 136. Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
 137. Hồ Thị Mai Đặng, Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
 138. Lê Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
 139. Hồ Ngọc Sinh, Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện.
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.368
Truy câp hiện tại 4.658