Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động năm 2019
Ngày cập nhật 08/01/2019

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, tìm ra những ưu khuyết điểm để tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua trong năm 2019, hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ được cấp trên giao. Ngày 07/01/2019, Cơ quan, Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động năm 2019.

 

Tại Hội nghị, đại biểu, cán bộ, công chức và người lao động văn phòng HĐND và UBND Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động công tác Văn phòng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019).Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018; nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo công khai tài chính cơ quan, công đoàn năm 2018 và Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

Hầu hết cán bộ, công chức và người lao động nhất trí cao với các nội dung trình bày trong báo cáo.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, khắc phục những khó khăn, phát huy dân chủ, tính năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019”, tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện đã phát động phong trào thi đua. Kêu gọi và phát động cán bộ, công chức, người lao động nâng cao hơn nữa về nhận thức lý luận chính trị, kiên định lập trường quan điểm của Đảng, trung thành tuyệt đối Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu cao truyền thống yêu nước, yêu CNXH. Nâng cao nhận thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, hiệu quả trong công việc và chất lượng công tác; tiếp tục thực hiện việc xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Lãnh đạo HĐND và UBND huyện chứng kiến ký kiết thu đua

Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng HĐND và UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng thông qua báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thanh Nam - Bí thư Thường trực Huyện Ủy, đại diện Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thư ký thông qua Nghị quyết

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.678
Truy câp hiện tại 4.336