Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 05/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019; Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện về công tác CCHC của các phòng, ban cấp huyện; UBND các xã, thị trấn. Kịp thời phát hiện, nhân rộng và phát huy điển hình tiên tiến, đồng thời, phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn huyện.

Nắm bắt tình hình triển khai hoạt động tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn huyện, để có cơ sở xem xét, đánh giá và bình xét khen thưởng danh hiệu thi đua cuối năm 2019.

2. Yêu cầu

Kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, chương trình, kế hoạch đảm bảo khách quan và chất lượng.

Qua công tác kiểm tra, rút ra được những vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý, chỉ đạo trong thời gian đến; có kết luận rõ ràng, cụ thể những vấn đề tổ chức triển khai công tác CCHC tại cơ quan, địa phương cũng như những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp liên quan.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra có thông báo trước

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC.

Công tác tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực: Thể chế; thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành. Trong đó tập trung các nội dung chính, như sau:

- Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chỉnh phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 06/01/2019); Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2019.

- Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Công khai xin lỗi công dân và tổ chức được quy định tại Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08/10/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND huyện về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy;

- Kết quả rà soát các TTHC, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền; lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân và đơn vị theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND huyện ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện; 

- Kiểm tra việc thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra CCHC tại các đơn vị, địa phương đã kiểm tra trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018.

2. Kiểm tra không thông báo trước

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/9/2018 về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện quy định, quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định 3107/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND huyện ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh uỷ.

Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Thông báo kết luận kiểm tra CCHC tại các các xã, thị trấn đã kiểm tra trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2018.

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, CÁCH THỨC KIỂM TRA CÓ BÁO TRƯỚC

1. Thời gian: Từ tháng 4/2019 đến tháng 11/2019.

2. Đối tượng kiểm tra

Kiểm tra 10/39 cơ quan, địa phương, trên 30% tổng số, gồm: 3/13 phòng, ban cấp huyện, 7/21 UBND xã, thị trấn.

3. Cách thức kiểm tra và phương pháp làm việc

a) Cách thức thông báo kiểm tra có báo trước

UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực công tác CCHC, chủ động thông báo và tiến hành kiểm tra các cơ quan và địa phương. Thông báo phải gửi trước 01 tuần cho các cơ quan, địa phương dự kiến kiểm tra.

b) Phương pháp làm việc

Đoàn sẽ trực tiếp làm việc với Lãnh đạo và chuyên viên cơ quan, địa phương được kiểm tra (thành phần theo Khoản 2, Mục IV, Kế hoạch).

Các cơ quan, địa phương được kiểm tra chuẩn bị báo cáo, các văn bản kèm theo; khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Đoàn nghe Lãnh đạo cơ quan hoặc địa phương trình bày báo cáo và cho ý kiến, đoàn tiến hành kiểm tra các văn bản, xác minh một số vấn đề liên quan (đề nghị cơ quan, địa phương được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan). Đoàn sẽ báo cáo kết quả kiểm tra, nghe giải trình của cơ quan, địa phương và Kết luận, thống nhất Biên bản kết quả kiểm tra.

(Các nội dung cụ thể khác theo file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.043.211
Truy câp hiện tại 1.069