Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết quả tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích về phổ biến giáo dục pháp luật và giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 04/01/2019
Áp phích, pa nô tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng. Việc đẩy mạnh công tác truyền thông qua hệ thống pa nô áp phích, cờ đuôi cá trực quan tại các điểm trung tâm, trục đường chính các xã và thị trấn của huyện là nhiệm vụ chính trị được Ban Dân tộc tỉnh quan tâm triển khai nhiều năm qua tại các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như A Lưới, Nam Đông và các huyện khác trong tỉnh với hệ thống tuyên truyền hữu ích giúp đồng bào ý thức hơn trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật nhà nước nhất làviệc triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án, công tác phổ biến giáo dục pháp luật và giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế.

Tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng. Việc đẩy mạnh công tác truyền thông qua hệ thống pa nô áp phích, cờ đuôi cá trực quan tại các điểm trung tâm, trục đường chính các xã và thị trấn của huyện là nhiệm vụ chính trị được Ban Dân tộc tỉnh quan tâm triển khai nhiều năm qua tại các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như A Lưới, Nam Đông và các huyện khác trong tỉnh với hệ thống tuyên truyền hữu ích giúp đồng bào ý thức hơn trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật nhà nước nhất làviệc triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án, công tác phổ biến giáo dục pháp luật và giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế.

Trước sự bùng nổ thông tin, cùng với nét đặc thù, điều kiện và tình hình thực tế của huyện miền núi hiện nay vậy nêncông tác tuyên truyềncó ý nghĩa trong việc định hướng thông tin cho các đối tượng như cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tiếp nhận chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách trực tiếp dễ nhìn, dễ hiểu và tiện ích hơn so với những loại hình khác.

Các em học sinh xem áp phích

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn I); Kế hoạch số 10/KH-BDT ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ban dân tộc tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm thục hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018; Kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ban dân tộc triển kha Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018". Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích về phổ biến giáo dục pháp luật và giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện A Lưới.

Nội dung tuyên truyền là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; các vấn đề liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, các quy định của pháp luật xử lý hành chính hình sự trong tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;Panôvới nội dung tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được đặt trước trường THPT A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 10 áp phích/nămđược đạt tại các thôn điểm (Nhà văn hóa) của một số xã có nhiều trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyến thống trên địa bàn huyện A Lưới.

Pano tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật được xây dựng kiên cố, đạt tại trung tâm cụm xã Bắc Sơn, huyện A Lưới với 02 nội dung:

          + “ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỐNG, LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT”

          + NƯỚC VIỆT NAM LÀ MỘT, DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MỘT, SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ MÒN, SONG CHÂN LÝ ẤY KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI: “Trích Chủ Tịch Hồ Chí Minh”.

Việc tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như pa nô; áp phích nhằmđẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật; làm rõ những hậu quả, tác hại và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tới đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện.Đồng thời, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống để nâng cao chất lượng dân số và nguồn lực trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới. 

Nhìn chung, công tác tuyên truyền góp phần tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Trên cơ sở đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động sản xuất và xây dựng Chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ...

Bên cạnh những thuận lợi thì công tác truyên truyền cổ động trực quan nói chung trên địa bàn huyện miền núi còn hạn chế như địa bàn dân cư rộng, phân bố không đồng đềudo vậy cầntăng cường hơn nữa công tác phối hợp và sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên chú trọng ưu tiên cho các xã còn khó khăn vàcòn hạn chế về thông tin. Có như vậy công tác tuyên truyền sẽ nâng cao hơn về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra trong tình hình mới hiện nay./

Phan Thị Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.040.320
Truy câp hiện tại 417