Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 10/10/2018
Buổi giám sát đầu tiên của Thường trực HĐND huyện tại xã Hương Lâm

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Tân – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn. Lịch giám sát tại các địa phương cụ thể như sau:

Thời gian

Đơn vị

Địa điểm

Ghi chú

09/10/2018

Xã Hương Lâm

HT. xã Hương Lâm

Sáng

10/10/2018

Xã Hồng Hạ

HT. xã Hồng Hạ

Sáng

11/10/2018

     Xã Nhâm

HT. xã Nhâm

Sáng

12/10/2018

Xã Hồng Trung

HT. xã Hồng Trung

Sáng

15/10/2018

Xã Bắc Sơn

HT. xã Bắc Sơn

Chiều

16/10/2018

Xã Sơn Thủy

HT. xã Sơn Thủy

Chiều

17/10/2018

Xã Hồng Quảng

HT. xã Hồng Quảng

Sáng

18/10/2018

Phòng Tư pháp

HTB, Văn phòng HĐND và UBND

Chiều

 

(Thời gian làm việc: sáng bắt đầu từ 8h00, chiều bắt đầu từ 14h00)

Mục đích của đợt giám sát là nhằm đánh giá đúng tình hình tổ chức triển khai thực hiện quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã.Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ.Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.Thông qua giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện; chỉ ra những kết quả đạt được, mặt tích cực để phát huy; đồng thời, kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.040.406
Truy câp hiện tại 448