Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2022
Ngày cập nhật 31/08/2022

Ngày 16/8/2022, UBND huyện ban hành Báo cáo số 353/BC-UBND về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2022 trên địa bàn huyện; kết quả kiểm tra tại 10 đơn vị; trong đó, 4 phòng chuyên môn cấp huyện, gồm: Phòng Nội vụ, Trung tâm Hành chính công, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế và Hạ tầng; và 06 đơn vị cấp xã, gồm các xã: UBND xã Hương Nguyên, Sơn Thủy, Hồng Thủy, Hồng Kim, Lâm Đớt và A Ngo; qua kiểm tra tình hình thực tế triển khai công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

 

Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng đã được lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác cải cách hành chính; chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn, góp phần tích cực trong việc công khai và giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định; số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn ngày càng giảm, rút ngắn thời gian nhận và trả hồ sơ, giảm chi phí và phiền hà cho công dân và tổ chức.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số địa phương đã quan tâm đầu tư để nâng cấp, tạo điều kiện để người dân đến liên hệ công tác được thuận tiện; góp phần tích cực trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nói chung và phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung nói riêng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả bước đầu được quan tâm triển khai thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 32/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện A Lưới.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được nêu trên, qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị, địa phương vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục một số tồn tại, hạn chế sau:

1. Chủ tịch UBND các xã: Hương Nguyên, Sơn Thủy, Hồng Thủy, Hồng Kim, Lâm Đớt và A Ngo cần tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương; trong đó, cần tập trung chỉ đạo, giải quyết khắc phục một số nội dung sau:

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại Điều 17, Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Đồng thời, phải số hoá và cập nhật thông tin đầy đủ trên phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung theo quy định đối với các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; sử dụng đầy đủ các loại mẫu phiếu, sổ theo dõi đúng quy định; sử dụng đúng quy định phiếu hướng dẫn hồ sơ, tránh tình trạng hướng dẫn bằng phương pháp truyền thống dẫn đến việc tổ chức, công dân phải đi lại nhiều lần.

b) Tập trung đẩy mạnh công tác giải quyết TTHC để hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn vẫn còn tiếp diễn ở một số đơn vị, địa phương. Đặc biệt phải thực hiện Thông báo gia hạn hoặc thư xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

c) Tăng cường sử dụng mail công vụ để trao đổi, giải quyết công việc chuyên môn; đảm bảo 100% cán bộ, công chức cấp xã đều sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc; 100% văn bản không mật được ký số và trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

d) Vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử của địa phương để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thường xuyên đăng tải, cập nhật thông tin, nhất là tin bài tuyên truyền về cải cách hành chính.

đ) Tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

e) Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả sau khi có sự thay đổi về nhân sự; xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ và nội quy, quy chế làm việc của Bộ phận một cửa theo quy định tại Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính.

 Rà soát, cập nhật TTHC mới được ban hành để công khai, niêm yết ở vị trí thuận tiện nhất tạo điều kiện cho người dân, tổ chức tra cứu khi cần thiết. Đồng thời để tổ chức, công dân có thể giám sát và theo dõi, đánh giá. Trong đó, cần lưu ý về thời gian làm việc, quy định và công khai rõ thời gian làm việc và thời gian tiếp nhận.

g) Cần phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn trong công tác cung cấp tài liệu kiểm chứng để phục vụ tốt công tác chấm điểm CCHC. Trong quá trình thực hiện tự chấm điểm thường xuyên giữ mối liên hệ với các cơ quan, đợn vị liên quan, đặc biệt là Phòng Nội vụ để được hướng dẫn thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu theo quy định và đảm bảo nội dung tài liệu kiểm chứng có tính xác thực cao.

2. Để đảm bảo việc sử dụng các phần mềm chung được thông suốt, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích hợp thông tin về tình trạng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương được đảm bảo, đề nghị các địa phương cải tạo, hoàn thiện, nâng cấp gói kết nối mạng CPNET, đồng thời bố trí kinh phí để khắc phục, sửa chữa hệ thống trang thiết bị điện tử đã hư hỏng xuống cấp để phục vụ công tác chuyên môn.

3. Thường xuyên triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/9/2018 của UBND huyện về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tiếp tục chấn chỉnh, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính để tạo chuyển biến về hiệu quả, uy tín và chất lượng phục vụ tổ chức, công dân của chính quyền; nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với việc thực hiện giám sát và công bố, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

4. Thực hiện nghiêm túc việc khảo sát và công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND huyện.

Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 10/9/2022.

UBND huyện thông báo đến các đơn vị được kiểm tra và các cơ quan liên quan biết để thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND huyện để có hướng tháo gỡ, giải quyết./.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.791.027
Truy câp hiện tại 5.308