Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch Phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch huyện A Lưới năm 2022
Ngày cập nhật 10/05/2022

Với mục đích Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Xác định văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, nghệ thuật gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh. Từng bước hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp huyện đến cơ sở, phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Xây dựng con người A Lưới phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa dân tộc. Thường xuyên chăm lo giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

 

Ngày 27/04/2022 Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về Phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch huyện A Lưới năm 2022 với một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển con người và văn hóa Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

2. Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện A Lưới về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 09/3/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

3. Thực hiện Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2021- 2025 tầm nhìn đến năm 2030; Tiếp tục Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, các công trình văn hóa, thể thao có giá trị tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống trên địa bàn huyện. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia có giá trị và di tích cấp tỉnh đang bị xuống cấp.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đổi mới các hình thức tuyên truyền; vận động người dân xây dựng nếp sống văn hóa. Triển khai các kế hoạch, chương trình liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Thực hiện Đề án Phát triển du lịch huyện A Lưới giai đoạn 2021 - 2025; Phát triển du lịch bền vững; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh; chú trọng phát triển du lịch văn hóa, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra theo Đề án phát triển du lịch huyện A Lưới giai đoạn 2021 - 2015, tầm nhìn đến năm 2030. Riêng năm 2022: quy hoạch tổng thể 01 điểm du lịch; thu hút khoảng 30.000 lượt khách (trong đó 5.000 lượt khách quốc tế); Hỗ trợ, nâng cấp 01 cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn; tạo doanh thu bình quân đạt 20 tỷ đồng/năm. Phấn đấu đến cuối năm 2022 có 01 điểm du lịch trên địa bàn huyện được Tỉnh công nhận.

6. Tập trung thực hiện Đề án Phát triển thể dục thể thao quần chúng, hướng đến thể thao thành tích cao huyện A Lưới giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

7. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch.

8. Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; kết hợp đồng bộ giữa bảo tồn, phát huy các giá trị di sản với chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tiềm năng vốn có của địa phương, phục vụ phát triển du lịch bền vững và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2022 trên địa bàn huyện.Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.179
Truy câp hiện tại 6.986