Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2022
Ngày cập nhật 13/01/2022

Ngày 12/01/2022 UBND huyện ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện,Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ngay trong tháng 1, quí I năm 2022 tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong thực hiện các chính sách xã hội, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, liên tục; chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất; xây dựng các giải pháp thiết thực chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn, tập trung chỉ đạo, triển khai một số nội dung sau:

a) Thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, tình hình thiếu đói; rà soát, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân để có phương án trợ giúp kịp thời cho người dân, không để người dân bị thiếu đói, để mọi người đều được đón Xuân, vui Tết, no ấm. Chủ động hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc chăm lo, thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho người già cô đơn, trẻ em mồ côi.

Theo dõi, kịp thời cập nhật việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động tại các doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán; tình hình biến động lao động  sau Tết nguyên đán để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề mới phát sinh; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và an ninh trật tự trên địa bàn.

b) Thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời các chính sách về tạo việc làm, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là chính sách đối với người có công với cách mạng, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; lồng ghép các chương trình, dự án, nhất là đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề, phát triển sản xuất kinh doanh gắn với các dự án vay vốn ưu đãi cho người nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo, người sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tạo việc làm tại chỗ, tham gia lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và tham gia làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng.

c) Tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình phụ trách nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh.

d) Phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung vào lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội; thanh tra các doanh nghiệp có tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về giảm nghèo bền vững đến năm 2025. Tập trung thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các dự án về giảm nghèo, nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; tạo điều kiện để người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh…). Rà soát các chính sách giảm nghèo, nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo người dân tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

b) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các hồ sơ người có công với cách mạng để đảm bảo việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công đến đúng đối tượng; xử lý nghiêm các sai phạm.

c) Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của hệ thống cơ sở cung ứng dịch vụ việc làm; nâng cao hiệu quả tổ chức sàn giao dịch, hội chợ việc làm (kết nối online...). Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách việc làm, chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp.

d) Thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhất là lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã dân tộc thiểu số. Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề cho lao động, đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động. Phối hợp  chặt chẽ  với các Công ty tuyển lao động đưa lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài.

e) Tuyên truyền, phổ biến thực hiện tốt các chế độ, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Chính phủ và Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

3. Phòng  Giáo dục và Đào tạo

a) Triển khai và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chế độ miễn giảm học phí cho học sinh về việc Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn huyện năm học 2021 - 2022 và cơ chế thu, quản lý và chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh và sinh viên theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP;

b) Đôn đốc, giám sát triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, vắc xin, hóa chất; theo dõi chặt chẽ, dự báo tình hình dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng để ra các giải pháp kịp thời khống chế khi có dịch bệnh xảy ra; chỉ đạo có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; chỉ đạo chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tăng cường các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm đảm bảo ổn định việc làm, tăng thu nhập và tạo việc làm mới cho người lao động.

5. Phòng Kinh tế Hạ tầng

a) Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho người nghèo; phối hợp với các địa phương xử lý, giải quyết kịp thời các trường hợp khiếu nại liên quan đến chế độ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng.

b) Phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự thị trường nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

6. Phòng  Y tế, Trung tâm Y tế

a) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chính sách khám chữa bệnh của đối tượng chính sách, có công, người nghèo có bảo hiểm y tế tại các cơ sở; nâng cao trách nhiệm quản lý giá thuốc chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh,  nhà thuốc tư nhân đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện theo thẩm quyền.

b) Phối hợp các ngành, địa phương giám sát chặt chẽ, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

c) Theo dõi diến biến dịch Covid-19 để có phương án chủ động phòng chống dịch, kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị.

7.  Phòng Tài chính- Kế hoạch

a)  Tăng cường quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung giải quyết nhanh các khoản chi lương và các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và kịp thời cân đối bổ sung nguồn chi trả các đối tượng chính sách xã hội, người có công  trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, không để chậm trễ.

b) Xây dựng phương án huy động nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tham mưu UBND huyện bố trí ngân sách huyện để ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho người lao động vay vốn để ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động và cho vay giải quyết việc làm trong nước.

8.  Công an huyện

a) Triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế (buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...) và vi phạm pháp luật về môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

b) Chủ động nắm tình hình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2022 để phòng ngừa, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Tiếp tục thực hiện cho vay vốn tạo việc làm, vay vốn đi xuất khẩu lao động thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương và các nguồn quỹ hợp pháp khác đảm bảo cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện.

10. Bảo hiểm Xã hội huyện: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nhất là tăng nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Triển khai Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan, ban ngành trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội; các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi chính sách.

11. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách cho các đối tượng có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số... nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cộng đồng, gia đình đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp động và đảm bảo an sinh xã hội.

12.  Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội

a) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp Nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững.

b) Vận động người dân tham gia các hoạt động tình nguyện: Xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm, ngày Chủ nhật xanh...

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này/.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.251
Truy câp hiện tại 2.617