Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động năm 2021
Ngày cập nhật 18/11/2021

Hội đồng xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động thông báo danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động năm 2021 như sau:

I. Danh mục tài liệu ôn tập chung (áp dụng chung cho các thí sinh dự tuyển):

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức.

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/ 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Thông tư 06/2020/TT-BNV  ngày  02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

4. Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới; Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản ý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới (áp dụng đối với người dự tuyển vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới).

6. Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới (áp dụng đối với người dự tuyển vào làm việc tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới).

II. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí điều hành công trình thủy lợi; điều hành công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; điều hành công trình giao thông; vị trí phụ trách công tác kế hoạch:

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.

2. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

3. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

III. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí Hành chính -Văn thư:

1. Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011.

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.

3. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

IV. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí Kế toán:

1. Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

4. Nghị định số 60/2021/NĐCP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

V. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí nhân viên lái xe:

1. Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

2. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2019 của quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

VI. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí phụ trách bộ phận văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao:

1. Luật Thể dục, thể thao năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14/6/2018.

2. Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin  và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.161.062
Truy câp hiện tại 6.757