Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 viên chức và hợp đồng lao động năm 2021
Ngày cập nhật 13/11/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; theo Biên bản họp xét vòng 1 ngày 04/11/2021 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và hợp đồng lao động năm 2021, Hội đồng xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động năm 2021 thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động năm 2021, cụ thể như sau:

 

1. Triệu tập danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 viên chức và hợp đồng lao động năm 2021:

Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 gồm 15 người (Có danh sách kèm theo).

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 viên chức và hợp đồng lao động năm 2021:

Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 gồm 06 người.

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển vòng 2 viên chức và hợp đồng lao động năm 2021: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Trên đây là Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 viên chức và hợp đồng lao động năm 2021, Hội đồng xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động thông báo để các thí sinh dự tuyển biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.202
Truy câp hiện tại 7.412