Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Ngày cập nhật 17/08/2021

Nhằm bổ sung viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chất lượng, đúng chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế được giao, vị trí việc làm được phê duyệt, UBND huyện ban hành Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện năm 2021.

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu theo quy định.

2. Tuyển dụng công khai, cạnh tranh thông qua việc xét tuyển nhằm tuyển dụng được viên chức đạt chất lượng tốt, tuyển dụng “đúng người”, “đúng việc”.

3. Tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao, được phê duyệt và yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của đơn vị.

II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

1. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

a) Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí tổ điều hành công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: 02 chỉ tiêu;

- Vị trí tổ điều hành công trình giao thông: 02 chỉ tiêu;

- Vị trí tổ điều hành công trình thủy lợi: 01 chỉ tiêu;

- Tổ Hành chính - Kế toán: 05 chỉ tiêu: Trong đó, 02 nhân viên Kế toán, 01 nhân viên phụ trách công tác kế hoạch, 01 nhân viên Lái xe và 01 nhân viên Văn thư - Thủ quỹ.

b) Vị trí cần tuyển dụng:

Stt

Ví trí việc làm

Chỉ tiêu

Vị trí việc làm

Chức danh

Đơn vị

1

Vị trí tổ điều hành công trình thủy lợi

 

01

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi

Ban QLDA ĐTXD

khu vực

2

Vị trí tổ điều hành công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

02

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Ban QLDA ĐTXD

khu vực

3

Vị trí tổ điều hành công trình giao thông

02

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông và cầu đường

Ban QLDA ĐTXD

khu vực

4

Vị trí Tổ Hành chính - Kế toán

05

02 kế toán và 03 nhân viên, trong đó, phân công phụ trách công tác kế toán chi tiêu đơn vị và công tác quyết toán vốn đầu tư; phụ trách công tác kế hoạch, soạn thảo hợp đồng xây dựng và báo cáo đầu tư; làm công tác hành chính, văn thư, thủ quỹ, lái xe, bảo vệ và nhiệm vụ khác

Ban QLDA ĐTXD

khu vực

2. Tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện

a) Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu viên chức chuyên ngành Giáo dục thể chất.

b) Vị trí tuyển dụng:

Stt

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu

Vị trí việc làm

Chức danh

Đơn vị

1

Bộ phận văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao

01

01 viên chức chuyên ngành Giáo dục thể chất

Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao

III. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, chứng chỉ hành nghề hoặc đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị tuyển dụng xác định nhưng không trái với các quy định của pháp luật được quy định chi tiết tại Mục III Kế hoạch này;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm; hoặc trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam hoặc Chứng chỉ Chương trình tiếng Anh thực hành trình độ B trở lên ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 tương đương với trình độ A2, bậc 2 của khung 6 bậc; trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ Tin học Văn phòng, Chứng chỉ A trở lên theo quy định trước đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở huyện A Lưới (đối với những người dự tuyển ở địa phương khác).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện có vi phạm các quy định trên sẽ bị huỷ bỏ kết quả trúng tuyển.

3. Tiêu chuẩn dự tuyển:

Stt

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu

Trình độ

Chuyên ngành, điều kiện khác

I

Tại Ban Quản lý DA ĐTXDKV huyện

1

Vị trí tổ điều hành công trình thủy lợi

 

01

Đại học trở lên

Kỹ sư xây dựng công trình thủy lợi; kỹ sư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; có các chứng chỉ hành nghề theo quy định; có kinh nghiệm trong công tác từ 05 năm trở lên.

2

Vị trí tổ điều hành công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

02

Đại học trở lên

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; có các chứng chỉ hành nghề theo quy định; có kinh nghiệm trong công tác từ 05 năm trở lên.

3

Vị trí tổ điều hành công trình giao thông

02

Đại học trở lên

Kỹ sư xây dựng công trình giao thông và cầu đường; có các chứng chỉ hành nghề theo quy định; có kinh nghiệm trong công tác từ 05 năm trở lên.

4

Nhân viên Kế toán

02

Đại học trở lên

Đại học ngành Kinh tế hoặc Đại học ngành Kế toán; có kinh nghiệm trong công tác từ 05 năm trở lên.

5

Nhân viên phụ trách công tác kế hoạch

01

Đại học trở lên

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; có các chứng chỉ hành nghề theo quy định; có kinh nghiệm trong công tác từ 05 năm trở lên.

6

Nhân viên Văn thư - Thủ quỹ

01

Đại học trở lên

Đại học các ngành xã hội; có kinh nghiệm trong công tác từ 05 năm trở lên.

7

Nhân viên Lái xe

01

 

Giấy phép lái xe hạng C; có kinh nghiệm trong công tác từ 05 năm trở lên.

II

Tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và thể thao huyện

1

Bộ phận văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao

01

Đại học trở lên

Đại học ngành Giáo dục thể chất; có kinh nghiệm trong công tác.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN PHỎNG VẤN

Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Mục IV của Kế hoạch này.

2. Vòng 2:

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Tổ chức phỏng vấn: Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức, nhân viên phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức, nhân viên quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức, nhân viên thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định tại Kế hoạch này.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức, nhân viên phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả tuyển dụng, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

VI. TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, nhân viên và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng nêu tại Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét tiếp nhận vào làm viên chức, nhân viên đối với các trường hợp sau:

a)  Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (trừ nhân viên lái xe) và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại khoản này), gồm:

- Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;

- Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

b) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.

c) Người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức, nhân viên

a) Khi xem xét tiếp nhận vào làm viên chức, nhân viên đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Mục này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phải thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

b) Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Hội đồng kiểm tra, sát hạch phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thống nhất về hình thức và nội dung sát hạch trước khi thực hiện;

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết.

- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả kiểm tra, sát hạch;

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tiếp nhận vào làm viên chức, nhân viên cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện việc xét tuyển theo quy định tại Mục V Kế hoạch này.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản báo cáo Sở Nội vụ thống nhất trước khi quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền.

VII. ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 1 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VIII. NỘI DUNG PHỎNG VẤN

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Các văn bản có liên quan đến kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu vị trí việc làm của đơn vị.

(Danh mục tài liệu phỏng vấn sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo sau. Quá trình phỏng vấn thí sinh không được phép sử dụng tài liệu).

IX. THỦ TỤC HỒ SƠ

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: (02 bộ)

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, có dán ảnh 4x6);

2. Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) quy định, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (bệnh viện cấp huyện trở lên);

5. Bản sao hộ khẩu thường trú (có chứng thực);

6. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (nộp sau khi trúng tuyển);

7. Hai (02) bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Riêng đối với trường hợp được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức, nhân viên phải có Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác; Bản sao các giấy tờ có liên quan đến hợp đồng làm việc, Sổ bảo hiểm xã hội.

Bản thân người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ và chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 chuyên ngành đào tạo. Nếu phát hiện người đăng ký dự tuyển nộp 02 hồ sơ vào 02 chuyên ngành đào tạo cần tuyển thì người nộp hồ sơ dự tuyển sẽ không được xét tuyển.

X. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TỔ CHỨC XÉT TUYỂN, BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

1. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện (Phòng Nội vụ).

2. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn, nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển:

Kể từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021 (trừ các ngày lễ, thứ Bảy, Chủ Nhật).

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới, địa chỉ số 195, đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

3. Lệ phí dự xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

5. Thông báo kết quả tuyển dụng

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.

XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện việc tuyển dụng theo quy định; Thông báo công khai nội dung tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang Thông tin điện tử huyện về kế hoạch tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển để mọi người được biết. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thu phí dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

2. Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2. Chuẩn bị tài liệu phỏng vấn, các điều kiện khác để thực hiện việc tuyển dụng. Tổng hợp danh sách những người đăng ký dự tuyển, tổ chức phỏng vấn và công bố kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức, nhân viên tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện năm 2021./.

 

Tập tin đính kèm:
PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.143
Truy câp hiện tại 6.966