Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2020
Ngày cập nhật 13/11/2020

Để có cơ sở xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua - khen thưởng và đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua năm 2020; UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung sau:

 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát danh sách đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2020 để tiến hành tổ chức bình xét và đề nghị khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

2. Đối với các khối thi đua, Trưởng khối tổ chức hội nghị bình xét trong khối trước khi đề nghị UBND huyện xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu thi đua năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện.

3. UBND huyện không xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân không đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 và không xem xét những trường hợp hồ sơ, thủ tục không đầy đủ, đảm bảo biểu mẫu theo quy định.

4. Riêng Khối các tổ chức xã hội như: Hội Người mù, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người tù yêu nước, Hội Luật gia…, UBND huyện không xem xét khen thưởng hoàn thành công tác năm đối với tập thể tổ chức hội cấp huyện, cấp xã; mỗi tổ chức xã hội chỉ tổ chức bình xét, đề nghị khen thưởng đối với hội viên có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội và các tổ chức, cá nhân giúp đỡ hội viên về tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.... (số lượng đề nghị không quá 03 tổ chức và cá nhân).

 5. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua gửi về UBND huyện, qua Trung tâm Hành chính công huyện, trong 02 ngày, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 11 năm 2020; đối với 03 khối thi đua các xã, thị trấn họp bình xét đề nghị tặng cờ thi đua gửi trong ngày 20 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp, công nhận danh hiệu thi đua (mỗi khối bình xét và đề nghị 02 đơn vị dẫn đầu khối). Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào nộp hồ sơ không đảm bảo thời gian quy định nêu trên, Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện sẽ không xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua năm 2020.

6. Hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu thi đua được lập thành 01 bộ, gồm các thành phần sau:

- Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua.

- Biên bản họp bình xét của đơn vị.

- Báo cáo thành tích: Mẫu Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (trường hợp không làm báo cáo thành tích: tập thể và cá nhân lao động tiên tiến).

- Giải pháp, đề tài chiến sĩ thi đua cơ sở, photo 03 bản, 01 báo cáo thành tích (để gửi các thành viên Hội đồng xét duyệt đề tài sáng kiến);

Ngoài bộ hồ sơ giấy theo quy định, các cơ quan, đơn vị gửi kèm file điện tử hồ sơ trình các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen UBND tỉnh qua địa chỉ email công vụ tttthuy.aluoi@thuathienhue.gov.vn (những hồ sơ có dung lượng lớn có thể copy gửi qua USB).                                            

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Trưởng các khối thi đua triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định./.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.018.442
Truy câp hiện tại 842