Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Ngày cập nhật 05/11/2020

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Quyết định số 12); Công văn số 1260/SNV-TCCC ngày 29/10/2020 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020;

 

Trong lúc chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 12; UBND huyện A Lưới đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tạm thời thực hiện nội dung như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (trừ ngành Giáo dục và Đào tạo); Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện; Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và phải hoàn tất việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 14/11/2020 (trừ các chức danh được đánh giá tại Mẫu số 1, Quyết định số 12).

2. Riêng Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã gửi về Phòng Nội vụ (02  bản) để tổ chức thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện đánh giá, xếp loại.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi tổng hợp, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, gửi Quyết định đánh giá, xếp loại kèm theo danh sách, phiếu đánh giá công chức, viên chức (01 bản); Báo cáo tổng hợp đánh giá về Phòng Nội vụ bằng văn bản giấy, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ hộp thư công vụ noivu.aluoi@thuathienhue.gov.vn trước ngày 14/11/2020 (trừ các chức danh được đánh giá tại Mẫu số 1, Quyết định số 12) để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Nội vụ.

4. Theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đã bãi bỏ tiêu chí Nghiên cứu khoa học, vì vậy các cơ quan, đơn vị và địa phương đã chấm điểm các quý cho tiêu chí Nghiên cứu khoa học thì khi chấm điểm cho cả năm không chấm điểm đối với tiêu chí Nghiên cứu khoa học. Kết quả điểm đánh giá cả năm được tính như sau:

Điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cả năm = Tổng điểm cá nhân chấm (Không tính điểm tiêu chí Nghiên cứu khoa học) / Tổng điểm tối đa của tất cả các tiêu chí (không tính điểm Nghiên cứu khoa học) X 100

Ví dụ: Tại mẫu số 3, năm 2020, công chức A tự chấm 84 điểm, như vậy tổng điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cả năm của công chức A được tính như sau: lấy 84 chia 95 (95 = 100-5) nhân 100 bằng 88,4 điểm thì công chức A được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

UBND huyện hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần phản ánh kịp thời về Phòng Nội vụ để kịp thời bổ sung, điều chỉnh./.

 

 

NT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.017.590
Truy câp hiện tại 473