Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
Ngày cập nhật 22/05/2020

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 về ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 như sau:

I. CHỈ TIÊU, CHỨC DANH, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên Mầm non: 13 chỉ tiêu.

- Giáo viên Ngữ văn: 01 chỉ tiêu;

- Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm: 03 chỉ tiêu.

2. Chức danh, vị trí cần tuyển dụng:

TT

Chức danh nghề nghiệp

(Mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm

Ghi chú

Chức danh

Đơn vị

1

Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.05)

13

Giáo viên mầm non

01 Trường MN Hồng Trung,

01 Trường MN Hồng Vân,

01 Trường MN Đông Sơn,

02 Trường MN Hồng Hạ,

03 Trường MN Hương Lâm,

02 Trường MN A Roàng,

03 Trường MN A Đớt.

 

2

Giáo viên THCS hạng II (Mã số: V.07.04.11)

01

Giáo viên Ngữ văn

01 Trường THCS - DTNT A Lưới.

 

3

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

(Mã số: V.07.07.20)

03

Nhân viên Thiết bị

01 Trường THCS Hương Lâm,

01 Trường THCS Hương Nguyên,

01 Trường THCS - DTNT A Lưới.

 

 

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có lý lịch rõ ràng;

d) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

đ) Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở huyện A Lưới.

2. Tiêu chuẩn vị trí việc làm cần tuyển dụng

a) Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn

- Đối với người đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.05) phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng;

- Đối với người đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (Mã số: V.07.04.11) phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm ngữ văn trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học văn học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng;

- Đối với người đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp nhân viên Thiết bị, thí nghiệm (Mã số: V.07.07.20) phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng.

b) Tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 trở lên đối với người đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp nhân viên Thiết bị, thí nghiệm và trình độ tương đương bậc 2 trở lên đối với người đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng II theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số được cấp thẩm quyền công nhận (miễn đối với người dân tộc thiểu số).

c) Tiêu chuẩn về trình độ tin học

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tin học ứng dụng A trở lên.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 theo quy định.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1. Nội dung, hình thức và thời gian tuyển dụng

Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b) Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

đ) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả tuyển dụng, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử huyện A Lưới và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Các trường hợp tiếp nhận vào viên chức

a) Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp sau:

- Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

+ Cán bộ, công chức cấp xã;

+ Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

+ Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

b) Nội dung, hình thức tiếp nhận vào viên chức

- Các trường hợp xem xét tiếp nhận vào viên chức sẽ được kiểm tra, sát hạch về điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Hình thức sát hạch: Sát hạch bằng hình thức phỏng vấn.

- Nội dung sát hạch: Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Kết quả sát hạch được quyết định theo đa số ý kiến của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch. Trường hợp số ý kiến bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, sát hạch.

IV. ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.

Sau khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản, người dự tuyển xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

- Bản Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu có). Nếu người đăng ký dự tuyển có bằng thạc sĩ thì nộp thêm bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp đại học. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Các giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong xét tuyển viên chức (nếu có) theo quy định;

- Bản sao Sổ hộ khẩu;

- Bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở huyện A Lưới;

- Đối với người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên cần nộp bản sao sổ bảo hiểm xã hội kèm theo.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 25/6/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc) tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới, số 195 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nguồn kinh phí, lệ phí xét tuyển

a) Nguồn kinh phí

Kinh phí để thực hiện xét tuyển được sử dụng từ nguồn thu lệ phí xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b) Lệ phí

Sau khi Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 được ban hành thì Chủ tịch UBND huyện sẽ quyết định thành lập Hội đồng để tổ chức xét tuyển, trong đó mức thu lệ phí xét tuyển được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

- Dưới 100 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 500.000 đồng/người.

- Từ 100 đến 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 400.000 đồng/người.

- Trên 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 300.000 đồng/người.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

Thời gian: Dự kiến tháng 7 năm 2020.

(Thời gian và địa điểm cụ thể, UBND huyện sẽ thông báo sau).

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.843.101
Truy câp hiện tại 6.383