Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Điều tra, khảo sát thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày cập nhật 14/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện A Lưới năm 2020 và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 25/02/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020. Từ ngày 04/5 đến ngày 12/5/2020, Phòng Tư pháp đã tiến hành thực hiện khảo sát, điều tra thi hành pháp luật tại một số đơn vị: Sơn Thủy, Hương Phong, Lâm Đớt, Hồng Kim và Trung Sơn.

Nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại một số đơn vị để xử lý kịp thời, đề xuất, kiến nghị UBND huyện và cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch trên. Xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát; đồng thời tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về thi hành pháp luật do các cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp.

Các nội dung điều tra, khảo sát thực hiện theo quy định tại Điều 7,8,9,10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Điều 1,2,3,4,5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp, với hình thức thông qua các phiếu khảo sát trực tiếp gửi đến các đơn vijk, cá nhân được lựa chọn khảo sát.

Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.948.439
Truy câp hiện tại 4.998