Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày cập nhật 11/05/2020

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

STT

Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

Tên VBQPPL quy định việc nội dung bãi bỏ

I

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

1.

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông

Bãi bỏ TTHC số 18, khoản 2, Phần phụ lục tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định số 2499/QĐ- BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

II

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1.

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

Bãi bỏ TTHC số 23, khoản 2, Phần phụ lục tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định số 2499/QĐ- BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.918.879
Truy câp hiện tại 4.447