Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2020 của UBND huyện A Lưới
Ngày cập nhật 06/02/2020

Thực hiện Luật Tiếp Công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn: (có lịch cụ thể kèm theo).

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ban Tiếp công dân huyện thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, Quy chế tiếp công dân và cử lãnh đạo, chuyên viên tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

2. Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện 02 ngày trong 01 tháng (có lịch cụ thể kèm theo) và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân 2013. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được lịch tiếp công dân phải có thông báo kịp thời cho các địa phương, nhân dân biết và bố trí tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.

T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.497
Truy câp hiện tại 4.390