Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đăng ký công trình dự án có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2020
Ngày cập nhật 09/08/2019

          Thực hiện Thông tư số 29/2014/TTP-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định trình tự thực hiện đăng ký công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hang năm cấp huyện.

          Để thực hiện đăng ký danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thông báo đến toàn thể công dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn A Lưới, các cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký công trình dự án có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2020 theo các nội dung như sau:

 

1. Kiểm tra, rà soát, đăng ký danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2020 vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, công cộng của địa phương, đơn vị mình quản lý.

2. Hồ sơ đăng ký các công trình, dự án gồm:

- Văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án gồm: Tên; địa điểm thực hiện công trình, dự án; phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong đó cần làm rõ diện tích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần chuyển mục đích); dự kiến quỹ đất, nhà ở bố trí tái định cư... (Theo mẫu 01 đính kèm).

- Căn cứ pháp lý:

+ Đối với các công trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục các dự án tạo vốn quỹ đất và được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch hoặc Thông báo vốn chuẩn bị đầu tư.

+ Đối với các công trình, dự án khác: Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc Dự án được lập trong đó thể hiện rõ tiến độ sử dụng đất.

+ Bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích công trình dự án hoặc họa đồ vị trí khu đất.

- Thống kê danh mục công trình, dự án: (Theo mẫu 02 đính kèm).

* Ghi chú:

+ Hồ sơ đăng ký: 02 bộ giấy; 01 file số bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích công trình dự án hoặc họa đồ vị trí khu đất (nếu có).

+ Không đăng ký đối với các công trình, dự án không đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Các đơn vị có công trình, dự án đăng ký thông báo bằng văn bản cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/8/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến toàn thể công dân, các cơ quan, đơn vị thuộc TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Hội Doanh nghiệp huyện để biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Đoàn Quang Pháp - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.830
Truy câp hiện tại 4.195