Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thi đua khen thưởng
Ngày 08/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký Quyết định số 928/QĐ-UBND và 929/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho các tập thể dẫn dầu trong các khối thi đua năm học 2018-2019 và tặng danh hiệu thi đua ngành Giáo...
Ngày 07/6/2019, Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BDT về việc tặng Giấy khen của Trưởng Ban dân tộc tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III năm 2019  
Ngày 18/6/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại Đại hội Đại biểu các dân tộc...
Nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng xét sáng kiến các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện...
1. Tiêu chí khen thưởng  Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đề nghị khen thưởng phải được bình xét, đề nghị khen thưởng từ cơ sở (xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị...) theo đúng quy trình thi đua khen thưởng hiện hành....
Ngày 15/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
Nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; các quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên...
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích năm học 2016-2017 cho huyện A Lưới, như sau:
Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hè và Chiến dịch thanh...
Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.204.556
Truy câp hiện tại 146