Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thi đua khen thưởng >> Thông tin tuyên truyền
(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc, cấp bộ, ngành, tỉnh, cấp cơ sở; bổ sung danh hiệu thi đua “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu...
Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2019-2020 cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới.
Ngày 31/7/2020, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
Với những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nền kinh tế - xã hội của huyện đã có những tiến bộ vượt bậc, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế tăng khá mạnh, thu ngân sách hàng...
Trong 05 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, các cấp, các ngành đã kịp thời tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, tìm những giải pháp thiết thực, hiệu quả để...
Ngày 13/5/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tin số 57/2020/TT-BQP về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về dân quân tự vệ (Có Thông tư kèm theo)
Để triển khai thưc hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 22 tháng 10 năm 2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành...
Ngày ngày 26 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND Quy chế  xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; quy định số nội dung cụ thể...
Nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng xét sáng kiến các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện...
1. Tiêu chí khen thưởng  Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đề nghị khen thưởng phải được bình xét, đề nghị khen thưởng từ cơ sở (xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị...) theo đúng quy trình thi đua khen thưởng hiện hành....
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.374.819
Truy câp hiện tại 914