Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 27/01/2021

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về việc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016-2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế nhưng cũng đối mắt với nhiều khó khăn, thách thức. Đây cũng là thời điểm tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để bầu ra những đại biểu ưu tú về đức, tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân cả nước trong Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần củng cố, xây dựng chính quyền của nhân dân ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để mọi người hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử; lựa chọn bầu những người có đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, các cơ quan liên quan và các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử nhằm làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

3. Cục Thống kê cung cấp số liệu dân số đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

4. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm làm cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ hơn về nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử để mọi công dân, cơ quan, tổ chức tham gia vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

6. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, xung yếu, nắm chắc tình hình ở cơ sở; phát hiện, giải quyết kịp thời mọi hành vi gây rối, phá hoại của các loại tội phạm. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại, lợi dụng bầu cử để gây rối. Chú ý các địa bàn trọng điểm và tăng cường công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối các điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và khu vực bỏ phiếu.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới có kế hoạch phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát chống xâm nhập, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã và thành phố Huế có kế hoạch chỉ đạo lực lượng dân quân ở xã, phường, thị trấn; tự vệ cơ quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, trực và bảo vệ cơ quan an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử.

9. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh trong việc đảm bảo kinh phí phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử theo kế hoạch được giao; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

10. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo luật định; chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau ngày bầu cử.

11. Sở Nội vụ chủ trì, có kế hoạch tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử theo luật định; theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo Chính phủ và các cơ quan Trung ương đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chuẩn bị các điều kiện về vật chất và kỹ thuật phục vụ bầu cử; phối hợp với lực lượng công an, quân sự có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn và tiết kiệm; xây dựng phương án dự phòng đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế; các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

14. Quá trình triển khai công tác bầu cử phải kết hợp chặt chẽ với việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chuẩn bị tốt cho các sự kiện văn hóa, các ngày kỷ niệm lớn khác trong cùng thời điểm.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.435.657
Truy câp hiện tại 21.844