Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh
Ngày cập nhật 11/01/2021

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3296/QĐ-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa VII

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3296/QĐ-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa VII.

Theo nội dung Quyết định, UBND tỉnh phê duyệt Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021 (Chi tiết theo các Phụ lục I, II, III và IV đính kèm).

Hủy bỏ Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đến nay chưa triển khai thực hiện (Chi tiết theo Phụ lục V đính kèm).

Qua đó, UBND tỉnh giao 2. UBND huyện:

- Tham mưu hủy bỏ và công bố Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được ghi trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020 nhưng chưa thực hiện.

- Căn cứ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021 để hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo tiến độ theo quy định.

- Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt để xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cụ thể cho từng công trình, dự án; hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thỏa thuận giải phóng mặt bằng đối với dự án không thuộc trường hợp thu hồi đất.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.433.430
Truy câp hiện tại 20.321