Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện công tác Dân số/ Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 06/07/2020

Năm 2020 là năm thứ 5 thực hiện Chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016- 2020. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ huyện uỷ, Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân (HĐND-UBND) và sự lãnh, chỉ đạo sâu sát về mặt chuyên môn của Sở Y tế, Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh, cũng như sự phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở khá đồng bộ và nhịp nhàng với các giải pháp tích cực nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm, nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2020.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi.

Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Sở Y tế, các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương; Sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân.

Các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, kế hoạch chương trình hành động của UBND các cấp đã đưa các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện mục tiêu về công tác DS/KHHGĐ hàng năm.    

Công tác tham mưu tích cực của đội ngũ cán bộ làm công tác DS/KHHGĐ từ huyện đến cơ sở. Triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên môn từ truyền thông thay đổi hành vi đến đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, chú trọng triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số.

Điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, nhận thức của đa số nhân dân về công tác DS/KHHGĐ ngày càng cao.

HĐND, UBND Huyện quan tâm hỗ trợ, bố trí kinh phí, đã tạo điều kiên thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động trên địa bàn huyện.

2. Khó khăn.

Sự phối hợp của một số cơ quan, ban ngành trong việc tổ chức thực hiện công tác DS/KHHGĐ còn chưa đồng bộ.

Điều kiện địa lý đặc thù, đa số là núi đồi, địa bàn rộng, dân cư sinh sống thưa thớt nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình tuyên truyền tại cơ sở.

          II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, THAM MƯU, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

          1.Về công tác lãnh chỉ đạo, tham mưu và quản lý điều hành

          Trong thời gian qua đã có nhiều văn bản, Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác DS/KHHGĐ đã được cụ thể hoá, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho ngành triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Trung tâm Y tế huyện đã đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác DS/KHHGĐ trên địa bàn huyện; Tổ chức Hội nghị triển khai và thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe SS/KHHGĐ năm 2020 tại 18 xã, thị trấn; Tổ chức họp Ban chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ quý I và II năm 2020. Các thành viên BCĐ đã tham gia chỉ đạo tại hội nghị triển khai chiến chiến dịch tại các xã, thị trấn.

- Trung tâm Y tế đã trực tiếp ban hành nhiều công văn, kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác DS/KHHGĐ tại cơ sở

- Ngay từ đầu năm tổ chức phát động và ký giao ước thi đua với 18 xã, thị trấn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch.

- Tổ chức hội nghị tập huấn cho BCĐ các xã, thị trấn ký cam kết xây dựng mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên và giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giữa lãnh đạo huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn; giữa lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các thôn, làng, tổ dân phố.

2. Công tác phối kết hợp

- Tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhằm thực hiện các nhiệm vụ về phối hợp thực hiện công tác DS/KHHGĐ: Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân tổ chức thực hiện các buổi tư vấn nhóm nhỏ trước chiến dịch tại cơ sở; phối hợp với Đài TT-TH huyện, xã xây dựng các phóng sự, tin bài tuyên truyền trên hệ thống TT-TH; Phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện các buổi tư vấn nhóm nhỏ tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh... tại cơ sở.

- Phối hợp với các Trường tuyên truyền về Tiền hôn nhân và sức khỏe sinh sản vị thành niên – thanh niên.

          3. Nâng cao năng lực quản lý thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ

- Tham dự và chỉ đạo tại các Hội nghị sơ kết và giao ban định kỳ tại các xã, thị trấn.

- Tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, các lớp về xây dựng mô hình cụm dân cư, các chuyên đề về xây dựng các CLB như CLB Nam nông dân, CLB Tiền hôn nhân… cho cán bộ chuyên trách và CTV dân số.

- Rà soát thông tin số liệu, phối hợp với cán bộ chuyên trách, cộng tác viên các xã, thị trấn thu thập và nhập thông tin mới biến động vào kho dữ liệu điện tử của hệ thống thông tin chuyên ngành năm 2020.

- Chỉnh sữa thông tin tại sổ A0 vào kho dữ liệu điện tử.

4. Công tác kiểm tra, giám sát

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được tăng cường và đẩy mạnh. Trung tâm Y tế đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát, hướng dẫn ở cơ sở như: Kiểm tra giám sát trước, trong, sau chiến dịch; kiểm tra, đánh giá rà soát tỷ số giới tính khi sinh; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; kiểm tra rà soát đối tượng sử dụng BPTT và cung cấp dịch vụ KHHGĐ; kiểm tra toàn diện công tác DS/KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2020. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp cho công tác quản lý, điều hành chương trình tại cơ sở thường xuyên và có hiệu quả hơn.  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết quả thưc hiện công tác DS/KHHGĐ (Số liệu tính đến cuối tháng 5/2020)

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu

a. Về dân số                           

- Dân số: 52.507 người 

- Phụ nữ từ 15-49 tuổi:  15.267 người       

- Phụ nữ 15-49 tuổi có chồng: 10.460 người

- Tỷ số giới tính khi sinh: 109,2

- Tỷ lệ người sử dụng các BPTT (CPR): 53,1%   

- Tổng số trẻ sinh ra là: 341 trẻ giảm 34 trẻ  so cùng kỳ 2019; trong đó: Con thứ 3 trở lên là 85 trẻ tăng 13 trẻ so cùng kỳ 2019. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 24,9%.

Các xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao như: Thị Trấn 34,4%, A Ngo 33,3%, Bắc Sơn 37,5%, Hồng Trung 50%, Hồng Thủy 35%, Đông Sơn 30% và một số xã khác.

(Có bảng phụ lục kèm theo)    

b. Về KHHGĐ:

- Kết quả thực hiện các BPTT đạt 69 % kế hoạch năm, trong đó:

- Tổng số các biện pháp tránh thai hiện đang còn tác dụng là: 5558.

          2. Truyền thông - giáo dục thay đổi hành vi

Công tác tuyền thông, giáo dục được coi là mũi nhọn hàng đầu, nhằm tăng cường nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của người dân về công tác DS/KHHGĐ, chú trọng đến các xã có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, các nhóm đối tượng Vị thành niên - Thanh niên, nam Nông dân, Phụ nữ bằng nhiều hình thức với nội dung đa dạng, phong phú.

 - Ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở về nâng cao chất lượng dân số cũng như vận động đối tượng thực hiện dịch vụ KHHGĐ phù hợp, an toàn. Tổ chức các sự kiện truyền thông tại cơ sở, tổ chức tư vấn trực tiếp cho đối tượng trong các buổi nói chuyện chuyên đề tại cộng đồng về Sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tiền hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống….

- Triển khai tại 18 xã, thị trấn các Chỉ thị, quyết định, kế hoạch và các văn bản liên quan đến công tác DS/KHHGĐ.

- Cấp phát thông điệp, tờ rơi cho các xã, thị trấn nhằm tuyên truyền về công tác DS/KHHGĐ đến cộng đồng dân cư.

          3. Về xây dựng Mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”

- Tổ chức tuyên truyền vận động, duy trì và triển khai đăng ký, xây dựng mới mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên tại các xã, thị trấn.

- Duy trì tốt các mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên qua các giai đoạn, hiện tại: Có 1 thôn đạt 3 năm liền, 1 thôn đạt 2 năm liền, 4 thôn đạt 1 năm, trong năm 2020 có 8 thôn đăng ký mới.

4. Đảm bảo hậu cần về các phương tiện tránh thai

- Quản lý tốt và phân phối các phương tiện tránh thai kịp thời, đầy đủ và đúng theo qui định hàng tháng và trong các đợt chiến dịch từ huyện đến cơ sở theo nhu cầu của các xã, thị trấn.

- Tăng cường cung cấp các loại dịch vụ, nâng cao kiến thức cho mạng lưới cán bộ dân số cơ sở để phục vụ trong công tác truyền thông, tư vấn cộng đồng.

- Thường xuyên cấp phát các BPTT miễn phí và tiếp thị xã hội cho các xã, thị trấn.

5. Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

- Tăng cường chăm sóc SKSS-KHHGĐ được thực hiện thường xuyên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu cho đối tượng theo hướng đa dạng hoá, thuận tiện và an toàn; đặc biệt chú trọng đối với các xã có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức đợt chiến dịch truyền thông, lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ về tận cơ sở và được cộng đồng dân cư tham gia hưởng ứng tích cực, đã tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng, đặc biệt là phụ nữ được tiếp cận với chương trình DS-KHHGĐ, nâng cao nhận thức về phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản, làm mẹ an toàn, thực hiện KHHGĐ ngày càng tốt hơn. Tổ chức tư vấn, nói chuyện nhóm nhỏ trước chiến dịch tại cơ sở.

          - Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu về dịch vụ SKSS-KHHGĐ, Trung tâm Y tế tích cực truyền thông, tư vấn trực tiếp, chỉ đạo Trạm y tế thực hiện dịch vụ thường xuyên tạo lòng tin, sự yên tâm cho đối tượng sử dụng dịch vụ KHHGĐ.

6. Các chương trình nâng cao chất lượng Dân số     

a. Về Tư vấn và khám sức khỏe Tiền hôn nhân:

- Triển khai sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân ( đã thực hiện  21/24 câu lạc bộ số lượng tham gia 758 người)

- Triển khai nói chuyện chuyên đề cung cấp thông tin cho VTN,TN, nhất là nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, mới kết hôn (8/8 buổi số lượng tham gia 485 người )

- Số vị thành niên thanh niên khám sức khoẻ tại các trạm Y tế 314 người

b. Về sàng lọc trước sinh và sơ sinh:

- Đẩy mạnh tiến độ triển khai lấy mẫu máu gót chân cho trẻ sơ sinh (gồm miễn phí và xã hội hóa) đến nay đã có 42 trường hợp SLSS trong đó 12 XHH và 30 MP trong đó có 01 trường hợp ở xã Hồng Hạ có nguy cơ cao thiếu men G6PD đã tư vấn cho đối tượng đi sàng lọc lần 02 (đối tượng chưa đi vì lý do kinh phí không có).

-  Triển khai nói chuyện chuyên đề về sàng lọc trước sinh sơ sinh 10/10 buổi, số lượng tham gia hơn 600 người               

c. Về can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh:

- Triển khai sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên (21buổi/ các xã, thị trấn) số người tham gia 535 người .

- Tỷ số giới tính khi sinh là 109,2%

d. Về tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn:

- Tổng hợp và theo dõi các trường hợp tảo hôn trên địa bàn huyện, tính đến tháng 5/2020 có 15 trường hợp tảo hôn. (A Ngo 1, A Roàng 3, Hồng Kim 1, Hồng Thái 1, Quảng Nhâm 3, Hồng Thượng 1, Hồng Vân 2 trường hợp, Hồng hạ 2, Hồng Thủy 1) tăng 8 trường hợp so cùng kỳ.

-  Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức 10/21 buổi tuyên truyền số lượng tham gia 450 người; với Hội LH phụ nữ 16/21 buổi với số lượng thạm gia hơn 500 người.

e. Câu lạc bộ Nam Nông dân không có người sinh con thứ 3 trở lên:

-  Xây dựng kế hoạch sinh hoạt câu lạc bộ Nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên năm 2020 và lồng ghép tuyên truyền MCBGTKS.

f.  Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và ra mắt câu lạc bộ mới tại hai xã Phú Vinh và Đông Sơn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.792.624
Truy câp hiện tại 6.281