Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nông thôn mới >> Giới thiệu
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký quyết định Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện A Lưới, giai đoạn 2015 – 2020.
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thành lập Tổ Điều phối Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới gồm có 5 thành viên. Trong đó 03 thành viên chuyên trách, 02 thành viên bán chuyên trách.
Ban chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện A Lưới giai đoạn 2010-2020 được Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn theo Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014.
Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và Quyết định (sửa đổi) số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Phương pháp xác định các tiêu chí đạt chuẩn theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, gồm 11 nội dung sau:
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.854
Truy câp hiện tại 2.814