Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Ngày cập nhật 01/02/2024
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Phòng  Tài  chính  –  Kế  hoạch  huyện  A  Lưới  thông  báo  về  việc  lựa  chọn  Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá  cho thuê có thời hạn  các điểm kinh doanh tại chợ A Lưới và Chợ Bốt Đỏ thuôc huyện A Lưới
Phòng  Tài  chính  –  Kế  hoạch  huyện  A  Lưới  thông  báo  về  việc  lựa  chọn  Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá  cho thuê có thời hạn  các điểm kinh doanh tại chợ A Lưới và Chợ Bốt Đỏ thuôc huyện A Lưới, như sau: 
1. Tên, địa chỉ đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá cho thuê tài sản: 
- Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới 
- Địa chỉ: Số 09, đường Quỳnh Trên, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Thông tin về tài sản đấu giá cho thuê: 
2.1. Chợ A Lưới:
a) Danh mục tài sản đấu giá: Tổng số 01 Ki ốt và 37  Lô, cụ thể như sau:
- Dãy khối Ki ốt đường Hồ Chí Minh (kí hiệu là A): A3.
-  Dãy Ki ốt thuộc tầng 2 đình chợ (kí hiệu là T): T55,  T56,  T57,  T58,  T61,  T62, T63,  T64,  T65,T66,  T71,  T72,  T73,  T74,  T75,T76,  T77,  T81,  T82,  T86,  T87,  T88, T89,  T90,  T91,  T92,  T96,  T97,  T98,  T99,  T100,  T101,  T102,  T105,  T106,  T107, T108
b) Mục đích, chức năng, thời hạn cho thuê: Theo Phương án đã được phê duyệt tại  Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND huyện A Lưới;  Thời hạn cho thuê: 15 năm, trả tiền một lần. 
c) Mức giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.630.880.000 đồng
2.2. Chợ Bốt Đỏ
a) Danh mục tài sản đấu giá: Tổng số ki ốt: 44 ki ốt (viết tắt là K) và 32 lô (viết tắt là Đ), cụ thể như sau: 
+ Khối số 1 gồm 06 ki ốt (K1, K2, K3, K4, K5, K6).
+ Khối số 2 gồm 09 ki ốt (K7, K8, K9, K10, K11, K14, K15, K16, K17).
+ Khối số 3 gồm 03 ki ốt (K19, K23, K24).
+ Khối số 4 gồm 26 ki ốt (K25, K26, K29, K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K40, K42, K45, K46, K47, K49, K50, K51, K52, K53, K54, K55, K56).
+ Khối số 5 gồm 32 lô (Từ Đ1 đến Đ32).
b) Mục đích, chức năng, thời hạn cho thuê: Theo Phương án đã đã được phê duyệt tại  Quyết  định  số  2656/QĐ-UBND  ngày  29 tháng 10 năm  2021 của  Ủy  ban nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt Phương án cho thuê quyền sử dụng điểm 
c) Mức giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 5.152.422.000
5. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Thực hiện quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp, cụ thể theo bảng tiêu chí, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá:
-  Thời gian nộp  đơn hồ sơ: Từ ngày  01/02/2024  đến hết 17  giờ 00  phút  ngày 05/02/2024, trong giờ hành chính.
-  Địa điểm  nhận  hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp tại  Phòng Tài chính  -  Kế hoạch huyện A Lưới;  Địa chỉ:  Số 09, đường Quỳnh Trên, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, 
tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Thành phần hồ sơ đăng ký lựa chọn: 
-  Bản  sao  hồ sơ tổ  chức đấu  giá  (có  chứng  thực hoặc  Công  chứng theo quy định).
- Năng lực hoạt động của tổ chức đấu giá. 
- Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia: 01 bộ hồ sơ phải còn nguyên niêm phong.
Lưu  ý:  Hồ  sơ  đăng  ký  được  gửi  trực  tiếp,  không  qua  đường  bưu  điện  hoặc trung gian. Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân). Không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức không được lựa chọn.

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.574.952
Truy câp hiện tại 2.798