Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Ngày cập nhật 28/10/2022

Thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Quyết định số 24); Công văn số 1323/SNV-TCCC ngày 25/10/2022 của Sở Nội vụ về hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, UBND huyện A Lưới đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện như sau:

 

 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (trừ ngành Giáo dục và Đào tạo); Chủ tịch các hội đặc thù cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và phải hoàn tất việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 15/11/2022 (trừ các chức danh được đánh giá tại Mẫu số 1, Quyết định số 24).

2. Đối với mẫu số 1, Quyết định số 24

- Từ tiêu chí 12, 13, 14, 15 tại thời điểm đánh giá nếu chưa công bố kết quả của năm đánh giá thì các đơn vị, địa phương lấy kết quả của năm trước liền kề (năm 2021) để chấm điểm cho năm đánh giá.

- Không chấm điểm đối với các tiêu chí không phát sinh nhiệm vụ trong năm. Kết quả được tính theo tỷ lệ giữa tổng điểm đạt được của các tiêu chí có phát sinh nhiệm vụ với tổng điểm tối đa của các tiêu chí có phát sinh nhiệm vụ trong năm nhân với 100.

Ví dụ: Trung tâm B là đơn vị sự nghiệp công lập, trong năm đơn vị không phát sinh nhiệm vụ đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (tiêu chí này không chấm điểm). Ông Nguyễn Văn A, Giám đốc Trung tâm B, tổng điểm đánh giá cả năm ông A tự chấm 86 điểm. Như vậy, điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cả năm của ông A được tính như sau: lấy tổng điểm cá nhân chấm 86 chia cho tổng điểm tối đa của các tiêu chí 97 (97 = 100-3) nhân 100 bằng 88,6 điểm. Ông A được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của thủ trưởng và cấp phó: các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; các Hội đặc thù cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ (02 bản) trước ngày 05/12/2022 để tổ chức thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện đánh giá, xếp loại.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi tổng hợp, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, gửi Báo cáo tổng hợp đánh giá về Phòng Nội vụ trước ngày 15/11/2022 theo mẫu số 7, mẫu số 8, Quyết định số 24 (trừ các chức danh được đánh giá tại Mẫu số 1, Quyết định số 24) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ.

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần phản ánh kịp thời về Phòng Nội vụ để hướng dẫn kịp thời./.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.908.969
Truy câp hiện tại 9.341