Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng ký lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình CV, CVC và bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa III năm 2022
Ngày cập nhật 05/08/2022

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông báo số 149/TB-TCT ngày 29/7/2022 của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình CV, CVC và bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm khóa III năm 2022, UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN và bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa III năm 2022 cụ thể như sau:

1. Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên (học trực tiếp, vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).

a) Đối tượng:

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương có chứng chỉ hoàn thành bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên;

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, người thực hiện chế độ tập sự viên chức hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

b) Thời gian dự kiến mở lớp: Cuối tháng 8 năm 2022.

c) Địa điểm học: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, số 266 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính (học trực tiếp, vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần)

a) Đối tượng:

- Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

b) Thời gian dự kiến mở lớp: Cuối tháng 8 năm 2022.

c) Địa điểm học: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, số 266 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (học trực tiếp, vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần)

a) Đối tượng: Công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong cơ quan hành chính; viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng.

b) Thời gian dự kiến mở lớp: Cuối tháng 8 năm 2022.

c) Địa điểm học: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, số 266 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập danh sách đăng ký cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng gửi về UBND huyện bằng văn bản và email: noivu.aluoi@thuathienhue.gov.vn chậm nhất ngày 15/8/2022 để tổng hợp, đăng ký tham gia./.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.160.596
Truy câp hiện tại 6.462