Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2022

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ;

Thực hiện Quyết định số  2547/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021; Quyết định số 2802/ QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021:

1. Danh mục tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung:

a. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013:

+ Chế độ chính trị.

+ Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

+ Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường.

b. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019:

+ Những quy định chung.

+ Chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

+ Hoạt động của Ủy ban nhân dân.

c. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019:

+ Những quy định chung.

+ Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức.

+ Các quy định về ngạch công chức.

+ Quyền, nghĩa vụ của viên chức.

+ Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm của viên chức.

d. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018:

+ Những quy định chung.

+ Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị.

đ. Cải cách hành chính:

+ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

+ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

+ Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

e. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015:

+ Những quy định chung.

+ Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật.

g. Thể thức, kỹ thuật và mẫu trình bày văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

2. Danh mục tài liệu ôn thi môn Chuyên môn, nghiệp vụ đối với ngạch chuyên viên:

a. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013.

b. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

c. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019:

+ Công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Tuyển dụng, sử dụng viên chức.

d. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

đ. Thể thức, kỹ thuật và mẫu trình bày văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

e.  Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

g. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Danh mục tài liệu ôn thi môn Chuyên môn, nghiệp vụ đối với ngạch Kế toán viên:

a. Luật ngân sách nhà nước.

b. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước.

c. Nghị định số 60/2021/NĐ-Chính phủ ngày 21/06/2021 quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

d. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

đ. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

e. Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/07/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

g. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

4.  Danh mục tài liệu ôn thi môn Chuyên môn, nghiệp vụ đối với ngạch Kiểm lâm viên:

a. Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7, Điều 2; Điều 4, Điều 5; Khoản 1, Điều 21; Điều 27; Khoản 1, Khoản 2 và  Khoản 3, Điều 55; Điều 102, Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017.

b. Điều 6; Khoản 1, Điều 7; Điều 19, Điều 20, Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 và Điều 56, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

c. Điều 15, Điều 18, Điều 38 và Điều 39, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

d. Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ Về quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp.

e. Khoản 1, Điều 21, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012.

f. Điều 1, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

g. Điều 7, Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

h. Những nội dung cơ bản trong phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.906
Truy câp hiện tại 2.832