Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông báo nâng bậc lương của CBCCVC đợt 1 năm 2021
Ngày cập nhật 08/06/2021

Các cơ quan, đơn vị rà soát để xem xét đủ điều kiện nâng bậc lương của CBCCVC và NLĐ trong cơ quan, đơn vị; đối với viên chức đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội (bao gồm cả BQL Công trình công cộng và Dịch vụ công ích) gửi hồ sơ như bên dưới để UBND huyện kiểm tra, thẩm định nâng lương theo quy định như sau:

 

1. Nâng bậc lương thường xuyên:

- Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp, CBCCVC và NLĐ từ cao đẳng (ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0), đại học trở lên thì sau 03 năm (đủ 36 tháng) được xét nâng lên một bậc lương (đợt 1, tính đến ngày  30/6/2021, từ ngày 01/7 đến 31/12/2021 đề nghị đợt 2); CBCCVC và NLĐ từ trung cấp trở xuống và ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) được xét nâng lên một bậc lương.

- CBCCVC và NLĐ có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp và trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm, không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức từ khiển trách trở lên thì được nâng một bậc lương thường xuyên theo quy định.

- Đối với CBCCVC và NLĐ trong thời gian giữ bậc bị kéo dài thời gian nâng lương quy định như sau:

+ Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp: Cán bộ bị kỷ luật cách chức; công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; viên chức quản lý bị kỷ luật cách chức;

+ Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp: Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo. CBCCVC và NLĐ không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng;

+ Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách;

+ Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên của năm đó là tổng thời gian bị kéo dài của hình thức kỷ luật (cao nhất) và không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Hồ sơ bao gồm: Tờ trình, danh sách, biên bản họp xét và bản sao Quyết định lương gần nhất (Quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp, đối với nâng bậc lương trước thời hạn, bổ sung thêm bản sao văn bản chứng nhận thành tích của cấp có thẩm quyền); đối với những CBCCVC bị kỷ luật chưa được xét nâng lương trong bậc lương gần nhất, nếu đủ điều kiện nâng lương thì phải bổ sung Quyết định kỷ luật cao nhất kèm theo (kể cả kỷ luật Đảng).

2. Nâng thâm niên vượt khung:

CBCCVC và NLĐ có đủ điều kiện nâng thâm niêm vượt khung, không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức từ khiển trách trở lên và đang xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, đủ 03 năm (36 tháng) đối với trình độ cao đẳng, đại học và đủ 02 năm (24 tháng) đối với trình độ Trung cấp và tương đương thì được nâng 5%, sau đó, cứ mỗi năm (12 tháng) thì được nâng thêm 1% (đợt 2, tính đến 31/12/2021).

3. Nâng bậc lương trước thời hạn:

Thực hiện theo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn ban hành kèm theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND huyện; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ. Các cơ quan, đơn vị rà soát, bình xét để đề nghị nâng lương trước thời hạn không quá 10% số lượng CBCCVC cơ quan, đơn vị trong 02 đợt/năm (số lượng cuối cùng do Hội đồng xét nâng bậc lương quyết định trên tổng số CBCCVC theo quy định).

Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị nâng bậc lương của CBCCVC các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 15/6/2021./.

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.488
Truy câp hiện tại 4.748