Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
NHCSXH tiếp tục triển khai cho vay chương trình Hộ mới thoát nghèo Theo Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 23/02/2021

Ngày 21 tháng 01 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với Hộ mới thoát nghèo. Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng sửa đổi khoản 1 điều 10 của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với Hộ mới thoát nghèo Bỏ mốc thời gian “và được thực hiện giải  ngân đến hết ngày 31/12/2020”. Như vậy tín dụng đối với Hộ mới thoát nghèo tiếp tục được triển khai thực hiện và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2021.

Tiếp theo đó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã ban hành văn bản số 1845/NHCS-TDNN ngày 22/02/2021 về việc tiếp tục thực hiện cho vay chương trình cho vay Hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, kể từ ngày 30/3/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tiếp tục thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với Hộ mới thoát nghèo.

Về thủ tục, quy trình cho vay, mức vay, lãi suất cho vay,… thực hiện như trước đây theo Văn bản hướng dẫn số 2859/NHCS-TDNN ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện nay, mức cho vay tối đa của chương trình là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 8,25%/năm. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

Tín dụng chính sách đối với chương trình Hộ mới thoát nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước góp phần thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa giàu, nghèo, giữa thành thị và nông thôn, giúp người nghèo thoát nghèo một cách bền vững hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái nghèo, đặc biệt đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào DTTS, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Mô hình phát triển sản xuất tại xã Quảng Nhâm huyện A Lưới

Hà Văn Trung - NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.887
Truy câp hiện tại 4.573