Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyển dụng
Căn cứ Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động năm 2021, Hội đồng xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động thông báo kết...
Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự.  
Công nhận kết quả xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện năm 2021:
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên...
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên...
Hội đồng xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động thông báo danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động năm 2021 như sau:
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên...
Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Thông báo số 1046/TB-SNV ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công...
Thực hiện Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 16/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và...
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.675.828
Truy câp hiện tại 11.066