Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
HĐND huyện A Lưới tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI.
Ngày cập nhật 15/05/2019

Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;. Để chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 8 của HĐND huyện khóa XI vào giữa tháng 7 năm 2019. Ngày 13/5/2019, Thường trực HĐND huyện A Lưới đã tổ chức cuộc họp liên tịch để bàn nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI.

 

 

Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI sẽ tổ chức trong 02 ngày: ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2019.        

Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến các vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2019, tình hình và kết quả thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019. Bàn và quyết định các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019

phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018. Nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBND huyện báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Nghe UBMTTQVN huyện thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền. Xem xét, thông qua các báo cáo giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND huyện...

Tại buổi họp

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.929.490
Truy câp hiện tại 4.897