Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hoạt động của các tổ chức Hội trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 25/07/2018

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn huyện A Lưới đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai tổ chức thực hiện. Đến nay, công tác hội trên địa bàn được tổ chức thực hiện tương đối có hiệu quả theo đúng các quy định tại Nghi định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các tổ chức hội đã phát huy được những kết quả tích cực, luôn chủ động nắm bắt tình hình, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và sự chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên tuyên truyền đến từng hội viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua nhiều hình thức đa dạng và phong phú; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng, người cao tuổi gương mẫu trong việc tham gia thực hiện nếp sống mới trong hoạt động văn hoá, lễ hội, phòng trào Tết vì người nghèo... và các hoạt động, phong trào thi đua khác.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 145 tổ chức hội; trong đó, hội có phạm vị hoạt động trong huyện: 10 hội, hội có tính chất đặc thù 08 hội; hội có phạm vị hoạt động trong xã: 135 hội, hội có tính chất đặc thù: 113 hội.

Theo báo cáo của UBND huyện hoạt động của các hội trên địa bàn huyện vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Hoạt động của các hội xã hội, xã hội – nghề nghiệp còn chưa toàn diện, chưa tập hợp, huy động được đông đảo những người có kinh nghiệm tham gia phản biện một số vấn đề lớn thuộc lĩnh vực mà hội hoạt động. Nhận thức của một số lãnh đạo và hội viên của các hội xã hội, xã hội – nghề nghiệp vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự bao cấp của Nhà nước; đội ngũ cán bộ chuyên trách của các hội còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa chủ động, sáng tạo, tham mưu giúp việc; lãnh đạo một số hội chưa quan tâm khai thác ý kiến đóng góp của một số cán bộ tâm huyết, chưa am hiểu công việc tư vấn phản biện của hội mình nên sự tham gia của các hội đối với các vấn đề cần phản biện, thẩm định còn ít; cán bộ làm công tác hội chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động hội. Công tác phát triển hội viên còn yếu, số lượng hội viên của một số hội không lớn; hoạt động của một số hội chưa hấp dẫn, chưa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên; hoạt động phối hợp của các hội với cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các kiến nghị, đề xuất của hội chưa thường xuyên.

Một buổi làm việc của lãnh đạo UBND huyện với lãnh đạo các Hội đặc thù

Để tiếp tục nâng cao tổ chức, hoạt động của các hội, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã có văn bản đề nghị Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số quy định để việc triển khai được thuận lợi, tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chế độ cho cán bộ làm công tác Hội cấp cơ sở, nhất là cán bộ hội không phải là người đã nghỉ hưu nhưng giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách tại các hội, để phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh và Sở Nội vụ quan tâm tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý đối với tổ chức, hoạt động hội cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện làm công tác quản lý nhà nước về hội và người đứng đầu các hội trên địa bàn huyện.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.622.524
Truy câp hiện tại 31