Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

A Lưới: Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 03/08/2022

Ngày 2/8, Huyện A Lưới tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Hải – UVBTV - PCT UBND huyện.

 

   Tại hội nghị báo cáo về kết quả thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên toàn huyện đã trưng tập khoảng 24 điều tra viên (ĐTV) bao gồm: 01 ĐTV hỗ trợ thực hiện phiếu doanh nghiệp, hợp tác xã; 01 ĐTV hỗ trợ thực hiện phiếu sự nghiệp; phiếu hiệp hội; 22 ĐTV thực hiện phiếu Capi cơ sở SXKD cá thể; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Tổng số có 04 giám sát viên, quản trị hệ thống; 64 thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và xã tham gia quản lý trên Trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra. Tổng số thành phần tham dự hội nghị tập huấn ở cấp huyện là 80 đại biểu. Tổng điều tra, công tác thu thập thông tin được thực hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 01/3 đến ngày 30/5/2021: thực hiện thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Giai đoạn 2 từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2021: thực hiện thu thập thông tin của các cơ sở SXKD cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Điều tra cơ sở hành chính thực hiện thu thập thông tin từ 01/3-30/4/2021. Theo kết quả Tổng điều tra năm 2021, tổng số lượng các đơn vị điều tra trên toàn huyện năm 2020 có 2.107 đơn vị (số này chưa bao gồm các đơn vị hành chính, cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội), tăng 8,38% (tăng 163 đơn vị) so với năm 2016. Bình quân mỗi năm giai đoạn 2016-2020, số lượng đơn vị tăng 2,03%/năm. Số lượng lao động năm 2020 của các đơn vị trong Tổng điều tra là 5.232 người, tăng 0,91% (tăng 47 người) so với năm 2016. Bình quân mỗi năm giai đoạn 2016-2020 số lượng lao động tăng 0,23%/năm.

   Tại hội nghị các đại biểu thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong công tác tổng điều tra và đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới để cuộc tổng điều tra đạt kết quả cao hơn.

  Dịp này, Ban Chỉ đạo tổng điều tra huyện đã trao giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.316
Truy câp hiện tại 7.463