Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND huyện A Lưới
Ngày cập nhật 05/08/2019

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013 và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kế hoạch hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện năm 2019. Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

 

I. Về lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân:

Hàng tháng, Thường trực HĐND huyện sẽ bố trí các thành viên Thường trực HĐND, các Đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thực hiện tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 2 ngày. Cụ thể như sau:

 

STT

Thời gian

Đại biểu tiếp công dân

Ghi chú

1

19/7/2019

Pi Loong Mái

UVTT – Trưởng Ban Dân tộc

2

26/7/2019

Hồ Đàm Giang

Chủ tịch HĐND huyện

3

08/8/2019

Nguyễn Thị Xuân

Phó Trưởng Ban KT-XH

4

23/8/2019

Nguyễn Thị Thu Sen

Phó Trưởng Ban Dân tộc

5

06/9/2019

Nguyễn Tân

Phó chủ tịch HĐND huyện

6

20/9/2019

Hồ Văn Đắp

UVTT – Trưởng Ban Pháp chế

7

03/10/2019

Nguyễn Văn Hải

Phó chủ tịch HĐND huyện

8

16/10/2019

Hồ Thị Lan Hương

UVTV – Trưởng Ban KT-XH

9

08/11/2019

Hồ Đàm Giang

Chủ tịch HĐND huyện

10

15/11/2019

Hồ Thị Môn

Phó Trưởng Ban Pháp chế

11

04/12/2019

Nguyễn Văn Hải

Phó chủ tịch HĐND huyện

12

12/12/2019

Nguyễn Tân

Phó chủ tịch HĐND huyện

Địa điểm: Tại phòng Tiếp dân (tầng 1 - trụ sở HĐND và UBND huyện phía bên phải từ ngoài vào).

II. Về tiếp công dân tại các địa phương:

Hàng tháng (trong 6 tháng cuối năm 2019), Thường trực HĐND huyện sẽ bố trí các thành viên của Thường trực HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị bầu cử tiếp công dân tại các địa phương trên địa bàn huyện theo lịch cụ thể như sau:

­

STT

Thời gian

Địa điểm

Người tiếp

1

Ngày 25/7/2019

A Roàng

Nguyễn Văn Hải

Hồ Thị Môn

2

Ngày 23/8/2019

 

Hồng Bắc

 

Nguyễn Tân

Hoàng Công Thành

3

Ngày 26/9/2019

Đông Sơn

Nguyễn Văn Hải

Vũ Ngọc Thương

4

Ngày 25/10/2019

Hương Nguyên

Nguyễn Tân

Nguyễn Thị Thu Sen

5

Ngày 22/11/2019

Bắc Sơn

Nguyễn Văn Hải

Hồ Thị Hiền

6

Ngày 05/12/2019

Hồng Quảng

Hồ Đàm Giang

Lê Thị Quỳnh Tường

 

 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.930.842
Truy câp hiện tại 1.579