Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 17/07/2019

Kết quả 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện A Lưới, cụ thể như sau:

1. Tổng quan về công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2019:

1.1. Công tác điều hành chỉ đạo:

- UBND huyện A Lưới đã chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn huyện lập quy hoạch về nông thôn mới trên địa bàn quản lý gửi UBND huyện thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức thẩm định để phê duyệt thực hiện.

- Hàng năm, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành giao trách nhiệm cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao về quy hoạch. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện A Lưới; Ban hành Thông báo số 125/TB-BCĐ ngày 3 tháng 12 năm 2017 của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện A Lưới về việc phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện A Lưới, trong đó phân công cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng phụ trách thực hiện về Quy hoạch nông thôn mới.

1.2. Kết quả 10 năm thực hiện Quy hoach công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2019:

Trên địa bàn huyện có 20 xã và 01 thị trấn, hiện nay 19 xã/20 xã đã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới, cụ thể:

a) Giai đoạn 2010 - 2015:

- Về Quy hoạch vùng huyện: Quy hoạch đô thị A Lưới mở rộng; quy hoạch cụm khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; bãi chôn lấp rác đã phê duyệt.

- Về Quy hoạch nông thôn mới các xã: có 16 xã/20 xã, đạt tỷ lệ 85% xã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới, bao gồm các xã: Phú Vinh, A Roàng, Nhâm, Hồng Thái, Hương Phong, Hồng Quảng, Hồng Trung, Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Thượng, Hồng Hạ, Hương Nguyên, Hương Lâm, Đông Sơn, Hồng Thủy, Bắc Sơn (trừ xã A Đớt và xã Hồng Vân, xã Sơn Thủy và xã A Ngo). Năm 2015 huyện A Lưới đã có một xã được công nhận đạt chuẩn nông mới, đó là xã Hương Phong.

 b) Giai đoạn 2016 - 2019: Toàn huyện có 19/20 xã, đạt tỷ lệ 95% xã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới, đó là các xã: Phú Vinh, A Roàng, Nhâm, Hồng Thái, Hương Phong, Hồng Quảng, Hồng Trung, Hồng Bắc, Hồng Kim, A Ngo, Hồng Thượng, Hồng Hạ, Hương Nguyên, Hương Lâm, Đông Sơn, Hồng Thủy, Bắc Sơn Hồng Vân và Sơn Thủy (trừ xã A Đớt, dự kiến hoàn thành cuối năm 2019). Giai đoạn này, huyện A Lưới có 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông mới, đó là (xã Sơn Thủy năm 2016; xã Phú Vinh năm 2018 và xã A Ngo năm 2019)

2. Tình hình quản lý và thực hiện xây dựng theo quy hoạch:

- Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đúng theo quy hoạch được duyệt.

- Chỉ đạo các xã tăng cường kiểm tra, rà soát vi phạm chỉ giới quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn xã quản lý, thực hiện lập biên bản đình chỉ thi công và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chỉ giới quy hoạch; tổ chức công bố, công khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo quy định tại khoản 4, Điều 38 và Điều 39 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ cho nhân dân được biết và thực hiện; lập quy chế quản lý quy hoạch.

3. Về chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã triển khai:

Nhìn chung, các đồ án quy hoạch nông thôn mới đã được triển khai, đều được tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo đúng các văn bản quy định pháp luật. Do vậy, chất lượng các đồ án về quy hoạch nông thôn mới trên địa đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật và nhu cầu định hướng phát kinh tế - xã hội của từng xã.

4. Đánh giá việc thực hiện các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

Trong nhng năm qua, mặc dù huyện thực hiện khá tốt các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, một số xã vẫn còn hạn chế trong việc áp dụng các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch nông thôn mới vào tình hình thực tế của địa phương quản lý, việc lập đồ án quy hoạch nông thôn mới chậm, việc triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt còn lúng túng.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.594
Truy câp hiện tại 94