Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường
Ngày cập nhật 23/11/2022

Ngày 22/11/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND về công bố danh mục 14 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung, 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

 

Cụ thể như sau:

I. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

* Thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh

1. Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ;

2. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

3. Cấp giấy phép môi trường;

4. Cấp đổi giấy phép môi trường;

5. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường;

6. Cấp lại giấy phép môi trường;

7. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

8. Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

* Thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố

1. Cấp giấy phép môi trường;

2. Cấp đổi giấy phép môi trường;

3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường;

4. Cấp lại giấy phép môi trường;

* Thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn

1. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường;

2. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

II. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

1. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

2. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.989.027
Truy câp hiện tại 6.592