Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2022
Ngày cập nhật 14/06/2022

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm tuyển chọn những người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo còn thiếu.

2. Nguyên tắc tuyển dụng

a) Bảo đảm công khai, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

b) Bảo đảm tính cạnh tranh.

c) Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu vị trí việc làm.

II. CHỈ TIÊU, CHỨC DANH TUYỂN DỤNG

1. Bậc mầm non

Giáo viên mầm non hạng II (Mã số V.07.02.25) và giáo viên mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 26 chỉ tiêu.

2) Bậc Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29): 26 chỉ tiêu, cụ thể:

- Giáo viên tiểu học cơ bản: 23 chỉ tiêu;

- Giáo viên môn Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên môn Âm nhạc: 02 chỉ tiêu.

3) Bậc Trung học cơ sở

Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32): 08 chỉ tiêu, cụ thể:

- Giáo viên môn Tin học: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên môn Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên môn Ngữ văn: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên môn Thể dục: 02 chỉ tiêu;

- Giáo viên môn Vật lý: 02 chỉ tiêu;

- Giáo viên môn Giáo dục công dân: 01 chỉ tiêu.

4) Bậc trung học phổ thông

Giáo viên trung học phổ thông hạng III (Mã số V.07.05.15): 02 chỉ tiêu, cụ thể:

- Giáo viên môn Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên môn Toán: 01 chỉ tiêu.

5) Nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 03 chỉ tiêu, cụ thể:

- Tại cơ quan hành chính nhà nước: 01 chỉ tiêu;

- Tại đơn vị sự nghiệp giáo dục: 02 chỉ tiêu.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với từng vị trí việc làm;

đ) Có lý lịch rõ ràng;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở huyện A Lưới (đối với những người dự tuyển ở địa phương khác).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Tiêu chuẩn theo từng vị trí việc làm cần tuyển dụng

Người đăng ký dự tuyển cần đáp ứng trình độ, tiêu chuẩn theo từng vị trí việc làm dự tuyển, cụ thể như sau:

a) Đối với giáo viên

- Tiêu chuẩn, điều kiện về năng lực tin học, ngoại ngữ

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

+ Đối với giáo viên mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

+ Đối với giáo viên mầm non hạng II (Mã số V.07.02.25): Có bằng tốt nghiệp cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên;

+ Đối với giáo viên tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29), giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32), giáo viên trung học phổ thông hạng III (Mã số V.07.05.15): Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được cấp có thẩm quyền cấp theo quy định phù hợp với vị trí tuyển dụng.

b) Đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

- Tại cơ quan hành chính nhà nước:

+ Có kinh nghiệm trong các công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính nhà nước đủ từ 05 năm trở lên;

+ Giới tính: nữ; độ tuổi từ 30 - 40 tuổi.

- Tại đơn vị sự nghiệp giáo dục:

Có một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Đảng viên, người hoàn thành nghĩa vụ công an hoặc quân sự;

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ - vệ sỹ;

+ Con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, người dân tộc thiểu số.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

  1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG

1. Nội dung, hình thức và thời gian tuyển dụng

Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b) Vòng 2:

- Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn.

- Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

(Danh mục tài liệu phỏng vấn sẽ được Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo sau, trong quá trình phỏng vấn thí sinh không được phép sử dụng tài liệu).

- Thời gian xét tuyển: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Tiếp nhận vào làm viên chức

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng nêu tại Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trường hợp sau:

a) Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại khoản này), gồm:

- Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;

- Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

b) Người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

Căn cứ vào chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định số lượng chỉ tiêu tiếp nhận vào làm viên chức, số lượng chỉ tiêu còn lại sẽ xét tuyển. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển như sau:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, có dán ảnh 4x6);

Sau khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản, người trúng tuyển cần xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc.

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu có);

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Các giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong xét tuyển viên chức (nếu có) theo quy định;

- Bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở huyện A Lưới (đối với người có hộ khẩu ngoài huyện);

- Đối với người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên cần nộp bản sao sổ bảo hiểm xã hội kèm theo.

Bản thân người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ và chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 chuyên ngành đào tạo. Nếu phát hiện người đăng ký dự tuyển nộp 02 hồ sơ vào 02 chuyên ngành đào tạo cần tuyển thì người nộp hồ sơ dự tuyển sẽ không được xét tuyển.

2. Hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức

- Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác;

- Bản sao các giấy tờ có liên quan đến Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội;

- Các giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong xét tuyển viên chức (nếu có).

3. Hồ sơ xét tuyển nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

- Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch do cơ quan có thẩm quyền cấp, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao các giấy tờ có liên quan đến hợp đồng làm việc (nếu có) và Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác (có xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác);

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ công an, quân sự hoặc chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ - vệ sỹ; thẻ Đảng viên (nếu có);

- Các giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong xét tuyển (nếu có);

- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hộ (nếu có);

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 10/6/2022 đến hết ngày 09/7/2022 (trong giờ hành chính, ngày làm việc) tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới, số 195 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Nguồn kinh phí, lệ phí xét tuyển

a) Nguồn kinh phí

Kinh phí để thực hiện xét tuyển được sử dụng từ nguồn thu lệ phí xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b) Lệ phí

Sau khi Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 được ban hành thì Chủ tịch UBND huyện sẽ quyết định thành lập Hội đồng để tổ chức xét tuyển, trong đó mức thu lệ phí xét tuyển được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

Thời gian: Dự kiến tháng 7 năm 2022.

(Thời gian và địa điểm cụ thể, UBND huyện sẽ thông báo sau).

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.363.400
Truy câp hiện tại 4.404