Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2022 của Lãnh đạo HĐND - UBND huyện
Ngày cập nhật 08/02/2022

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và kế hoạch hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện năm 2022. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

I. Về tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân

Hàng tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phân công, bố trí các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, các Đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thực hiện tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 2 ngày, cụ thể như sau:

STT

Thời gian

Đại biểu tiếp công dân

Ghi chú

1

06/01/2022

Nguyễn Tân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

2

20/01/2022

Hồ Văn Đắp

UVTT-Trưởng Ban Pháp chế

3

11/02/2022

Nguyễn Thị Thu Sen

Phó Trưởng Ban Dân tộc

4

24/02/2022

Hồ Quyết Thắng

UVTT-Trưởng Ban KT-XH

5

04/3/2022

Hồ Thị Môn

Phó Trưởng Ban Pháp chế

6

22/3/2022

Hồ Đàm Giang

Chủ tịch HĐND huyện

7

05/4/2022

Hồ Thị Lan Hương

UVTT-Trưởng Ban Dân tộc

8

14/4/2022

Nguyễn Tân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

9

05/5/2022

Hồ Thị Môn

Phó Trưởng Ban Pháp chế

10

18/5/2022

Nguyễn Thị Thu Sen

Phó Trưởng Ban Dân tộc

11

09/6/2022

Nguyễn Thị Xuân

Phó Trưởng Ban KT - XH

12

22/6/2022

Nguyễn Tân

Phó Chủ tịch HĐND huyệ

Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân (tầng 1 - trụ sở HĐND và UBND huyện phía bên phải từ ngoài vào).

II. Về tiếp công dân tại các địa phương

Hàng tháng (trong 6 tháng đầu năm 2022), Thường trực HĐND huyện phân công, bố trí các thành viên của Thường trực HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện được bầu tại các đơn vị bầu cử thực hiện tiếp công dân tại các địa phương trên địa bàn huyện theo lịch cụ thể như sau:­  

STT

Thời gian

Địa điểm

Người tiếp

1

Ngày 14/01/2022

Xã A Roàng

Nguyễn Tân

Hồ Minh Hương

2

Ngày 24/02/2022

Xã Hồng Thượng

Hồ Đàm Giang

Hồ Văn Đắp

3

Ngày 24/3/2022

Xã Trung Sơn

Nguyễn Tân

Hồ Quyết Thắng

4

Ngày 28/4/2022

Thị trấn A Lưới

Hồ Đàm Giang

Nguyễn Văn Hải

5

Ngày 26/5/2022

Xã Sơn Thủy

Nguyễn Tân

Văn Lập

6

Ngày 16/6/2022

Xã Hương Nguyên

Hồ Đàm Giang

Pi Loong Mái

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo rộng rãi cho toàn thể Nhân dân địa phương, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình biết để thực hiện; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng của Thường trực HĐND, các Đại biểu HĐND huyện trên phương tiện truyền thanh truyền hình địa phương.

Về tiếp công dân tại các địa phương, đề nghị thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn có liên quan thông báo rộng rãi cho toàn thể Nhân dân biết về thời gian và địa điểm, bố trí địa điểm (địa phương chọn) để Thường trực HĐND, các Đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp công dân tại các địa phương.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện sắp xếp, bố trí lịch công tác hàng tháng, phân công cán bộ, chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, các Đại biểu HĐND huyện; niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở làm việc, tại nơi tiếp công dân theo đúng quy định. Mời đại diện UBND huyện cùng tham gia các buổi tiếp công dân tại các xã. Thông báo cho các Đại biểu Hội đồng nhân dân được phân công tiếp công dân tại các đơn vị bầu cử biết để thực hiện

T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.207
Truy câp hiện tại 2.608