Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Ngày cập nhật 07/11/2019

Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Quyết định số 12); Công văn số 1462 /SNV-TCCC ngày 06/11/2019 về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019;

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ về việc báo cáo đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và phải hoàn tất việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 15/11/2019 (trừ các chức danh được đánh giá tại Mẫu số 1, Quyết định số 12).

2. Phiếu đánh giá, chấm điểm của Thủ trưởng và cấp phó các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện (trừ các cơ quan, đơn vị ngành giáo dục và đào tạo); Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gửi về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ gồm 01 bản gốc và 01 bản chính) trước ngày 26/11/2019 để tổ chức thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá, phân loại.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi tổng hợp, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, gửi Báo cáo tổng hợp đánh giá, phân loại về Phòng Nội vụ bằng văn bản giấy, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ hộp thư công vụ: noivu.aluoi@thuathienhue.gov.vn trước ngày 05/01/2020 (theo mẫu số 7, mẫu số 8, Quyết định số 12) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ.

4. Việc đánh giá kết quả thực hiện, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành bằng phương pháp chấm điểm từng quý theo các nội dung, tiêu chí với tổng 100 điểm. Đối với các tiêu chí được tính bình quân và có điểm lẻ thì được chấm điểm và phân loại cả năm như sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng điểm bằng hoặc lớn hơn 91 đến 100 điểm.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng điểm bằng hoặc lớn hơn 70 đến dưới 91 điểm

c) Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm bằng hoặc lớn hơn 50 đến dưới 70 điểm

d) Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt dưới 50 điểm.

Ví dụ 1: Quý I, công chức A được chấm tiêu chí về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được 40 điểm; quý II được 40 điểm; quý III được 40 điểm; quý IV được 50 điểm.

Đến cuối năm 2019, công chức A được chấm điểm cho tiêu chí này như sau: (quý I + quý II + quý III + quý IV) chia cho 4 (170/4 = 42,50 điểm)

Tổng điểm các tiêu chí cho cả năm 2019, công chức A được 90,75 thì công chức A được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong năm vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì việc phân loại đánh giá thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở thực hiện và báo cáo theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để phối hợp thực hiện./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.416.092
Truy câp hiện tại 7.602