Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Văn thư - Lưu trữ tại huyện A Lưới
Ngày cập nhật 11/07/2019

Ngày 09/7/2019, Chi cụ Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện A Lưới.

Tại buổi tập huấn, gần 80 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện,  UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện đã được nghe phổ biến, triển khai các quy định của pháp luật hiện hành của nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ như: Công tác quản lý văn bản đi, văn bản đến; quản lý văn bản điện tử đến, quản lý văn bản điện tử đi, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan; chức năng cưo bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử; việc lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ tài liệu của công chức, viên chức chuyên môn vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu; thực hiện nghiệp vụ thu thập, chỉnh lý và bảo quản đối với tài liệu lưu trữ của người làm lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Những nội dung liên quan đến lập hồ sơ, xác định thời hạn bảo quản của hồ sơ, quy trình thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá trị và việc quản lý tài liệu lưu trữ….