Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2018 - 2023!"                    "CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO VÌ QUYỀN LỢI, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC !"                                         "HUYỆN A LƯỚI QUYẾT TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH. TẠO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THUẬN LỢI, THÔNG THOÁNG, MINH BẠCH, HẤP DẪN, ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP. THÂN THIỆN - ĐÚNG HẸN - ĐƠN GIẢN HƠN !"                    

Quay lại12345Xem tiếp

Hội thảo xây dựng kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011-2015
Ngày cập nhật 30/11/2010

 Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ huyện vừa tổ chức buổi hội thảo nhằm đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015.

 Buổi hội thảo đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010, nhất là chỉ ra những thuận lợi, khó khăn cũng như kết quả và những tồn tại của việc thực hiện chiến lược này trên địa bàn huyện trong 5 năm qua. Theo đánh giá, 5 năm qua do sự khó khăn của nền KTXH trong cả nước đã phần nào tác động không nhỏ đến đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong đó có đời sống của đại bộ phận tầng lớp phụ nữ. Song bám sát chương trình hành động của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ, ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã chủ động xây dựng chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn và lồng ghép với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH của huyện trong hàng năm. Bên cạnh đó ban chỉ đạo cấp huyện cũng đã kết hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan ban ngành cấp huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền chỉ đạo 21 xã thị trấn đưa yếu tố giới và vấn đề bình đẳng giới vào chương trình hoạt động cũng như trong hoạch định chính sách thực hiện chiến lược guốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên từng địa bàn. Do vậy 5 năm qua chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả khích lệ, 5 mục tiêu của chiến lược đã được triển khai cơ bản đồng bộ, nhất là mục tiêu thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động việc làm, trong giáo dục đào tạo nâng cao năng lực và chăm sóc sức khỏe đã được các cấp các ngành quan tâm. Qua đó, hàng năm bình quân có trên 17% tỉ lệ lao động nữ được đào tạo nghề, được tư vấn và giới thiệu việc làm ở địa phương, nhờ đó đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là phụ nữ trong các ngành nghề truyền thống như zệt Zèng, may mặc, dịch vụ thương mại .

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015, hội thảo đã tập trung thảo luận thống nhất các chỉ tiêu và giải pháp để thực hiện đồng bộ và hiệu quả 5 mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phấn đấu trong giai đoạn 2011-2015, tỉ lệ lao động nữ được đào tạo nghề từ 22-30%, trên 80% lao động nữ ở nông thôn được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi. Đồng thời tham mưu với các cấp ủy đảng chính quyền có chính sách ưu tiên giải quyết việc làm và đảm bảo việc làm cho phụ nữ, phấn đấu hàng năm tỉ lệ lao động nữ có việc làm mới đạt từ 45- 50% trong tổng số lượt người được giải quyết việc làm. Có như vậy mới góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo cũng như tạo môi trường pháp lý về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn giai đoạn 2011-2015.

Văn Hướng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội thảo xây dựng kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011-2015
Ngày cập nhật 30/11/2010

 Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ huyện vừa tổ chức buổi hội thảo nhằm đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015.

 Buổi hội thảo đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010, nhất là chỉ ra những thuận lợi, khó khăn cũng như kết quả và những tồn tại của việc thực hiện chiến lược này trên địa bàn huyện trong 5 năm qua. Theo đánh giá, 5 năm qua do sự khó khăn của nền KTXH trong cả nước đã phần nào tác động không nhỏ đến đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong đó có đời sống của đại bộ phận tầng lớp phụ nữ. Song bám sát chương trình hành động của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ, ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã chủ động xây dựng chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn và lồng ghép với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH của huyện trong hàng năm. Bên cạnh đó ban chỉ đạo cấp huyện cũng đã kết hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan ban ngành cấp huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền chỉ đạo 21 xã thị trấn đưa yếu tố giới và vấn đề bình đẳng giới vào chương trình hoạt động cũng như trong hoạch định chính sách thực hiện chiến lược guốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên từng địa bàn. Do vậy 5 năm qua chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả khích lệ, 5 mục tiêu của chiến lược đã được triển khai cơ bản đồng bộ, nhất là mục tiêu thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động việc làm, trong giáo dục đào tạo nâng cao năng lực và chăm sóc sức khỏe đã được các cấp các ngành quan tâm. Qua đó, hàng năm bình quân có trên 17% tỉ lệ lao động nữ được đào tạo nghề, được tư vấn và giới thiệu việc làm ở địa phương, nhờ đó đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là phụ nữ trong các ngành nghề truyền thống như zệt Zèng, may mặc, dịch vụ thương mại .

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015, hội thảo đã tập trung thảo luận thống nhất các chỉ tiêu và giải pháp để thực hiện đồng bộ và hiệu quả 5 mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phấn đấu trong giai đoạn 2011-2015, tỉ lệ lao động nữ được đào tạo nghề từ 22-30%, trên 80% lao động nữ ở nông thôn được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi. Đồng thời tham mưu với các cấp ủy đảng chính quyền có chính sách ưu tiên giải quyết việc làm và đảm bảo việc làm cho phụ nữ, phấn đấu hàng năm tỉ lệ lao động nữ có việc làm mới đạt từ 45- 50% trong tổng số lượt người được giải quyết việc làm. Có như vậy mới góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo cũng như tạo môi trường pháp lý về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn giai đoạn 2011-2015.

Văn Hướng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội thảo xây dựng kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011-2015
Ngày cập nhật 30/11/2010

 Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ huyện vừa tổ chức buổi hội thảo nhằm đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015.

 Buổi hội thảo đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010, nhất là chỉ ra những thuận lợi, khó khăn cũng như kết quả và những tồn tại của việc thực hiện chiến lược này trên địa bàn huyện trong 5 năm qua. Theo đánh giá, 5 năm qua do sự khó khăn của nền KTXH trong cả nước đã phần nào tác động không nhỏ đến đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong đó có đời sống của đại bộ phận tầng lớp phụ nữ. Song bám sát chương trình hành động của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ, ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã chủ động xây dựng chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn và lồng ghép với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH của huyện trong hàng năm. Bên cạnh đó ban chỉ đạo cấp huyện cũng đã kết hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan ban ngành cấp huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền chỉ đạo 21 xã thị trấn đưa yếu tố giới và vấn đề bình đẳng giới vào chương trình hoạt động cũng như trong hoạch định chính sách thực hiện chiến lược guốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên từng địa bàn. Do vậy 5 năm qua chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả khích lệ, 5 mục tiêu của chiến lược đã được triển khai cơ bản đồng bộ, nhất là mục tiêu thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động việc làm, trong giáo dục đào tạo nâng cao năng lực và chăm sóc sức khỏe đã được các cấp các ngành quan tâm. Qua đó, hàng năm bình quân có trên 17% tỉ lệ lao động nữ được đào tạo nghề, được tư vấn và giới thiệu việc làm ở địa phương, nhờ đó đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là phụ nữ trong các ngành nghề truyền thống như zệt Zèng, may mặc, dịch vụ thương mại .

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015, hội thảo đã tập trung thảo luận thống nhất các chỉ tiêu và giải pháp để thực hiện đồng bộ và hiệu quả 5 mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phấn đấu trong giai đoạn 2011-2015, tỉ lệ lao động nữ được đào tạo nghề từ 22-30%, trên 80% lao động nữ ở nông thôn được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi. Đồng thời tham mưu với các cấp ủy đảng chính quyền có chính sách ưu tiên giải quyết việc làm và đảm bảo việc làm cho phụ nữ, phấn đấu hàng năm tỉ lệ lao động nữ có việc làm mới đạt từ 45- 50% trong tổng số lượt người được giải quyết việc làm. Có như vậy mới góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo cũng như tạo môi trường pháp lý về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn giai đoạn 2011-2015.

Văn Hướng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội thảo xây dựng kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011-2015
Ngày cập nhật 30/11/2010

 Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ huyện vừa tổ chức buổi hội thảo nhằm đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015.

 Buổi hội thảo đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010, nhất là chỉ ra những thuận lợi, khó khăn cũng như kết quả và những tồn tại của việc thực hiện chiến lược này trên địa bàn huyện trong 5 năm qua. Theo đánh giá, 5 năm qua do sự khó khăn của nền KTXH trong cả nước đã phần nào tác động không nhỏ đến đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong đó có đời sống của đại bộ phận tầng lớp phụ nữ. Song bám sát chương trình hành động của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ, ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã chủ động xây dựng chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn và lồng ghép với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH của huyện trong hàng năm. Bên cạnh đó ban chỉ đạo cấp huyện cũng đã kết hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan ban ngành cấp huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền chỉ đạo 21 xã thị trấn đưa yếu tố giới và vấn đề bình đẳng giới vào chương trình hoạt động cũng như trong hoạch định chính sách thực hiện chiến lược guốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên từng địa bàn. Do vậy 5 năm qua chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả khích lệ, 5 mục tiêu của chiến lược đã được triển khai cơ bản đồng bộ, nhất là mục tiêu thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động việc làm, trong giáo dục đào tạo nâng cao năng lực và chăm sóc sức khỏe đã được các cấp các ngành quan tâm. Qua đó, hàng năm bình quân có trên 17% tỉ lệ lao động nữ được đào tạo nghề, được tư vấn và giới thiệu việc làm ở địa phương, nhờ đó đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là phụ nữ trong các ngành nghề truyền thống như zệt Zèng, may mặc, dịch vụ thương mại .

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015, hội thảo đã tập trung thảo luận thống nhất các chỉ tiêu và giải pháp để thực hiện đồng bộ và hiệu quả 5 mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phấn đấu trong giai đoạn 2011-2015, tỉ lệ lao động nữ được đào tạo nghề từ 22-30%, trên 80% lao động nữ ở nông thôn được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi. Đồng thời tham mưu với các cấp ủy đảng chính quyền có chính sách ưu tiên giải quyết việc làm và đảm bảo việc làm cho phụ nữ, phấn đấu hàng năm tỉ lệ lao động nữ có việc làm mới đạt từ 45- 50% trong tổng số lượt người được giải quyết việc làm. Có như vậy mới góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo cũng như tạo môi trường pháp lý về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn giai đoạn 2011-2015.

Văn Hướng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội thảo xây dựng kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011-2015
Ngày cập nhật 30/11/2010

 Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ huyện vừa tổ chức buổi hội thảo nhằm đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015.

 Buổi hội thảo đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010, nhất là chỉ ra những thuận lợi, khó khăn cũng như kết quả và những tồn tại của việc thực hiện chiến lược này trên địa bàn huyện trong 5 năm qua. Theo đánh giá, 5 năm qua do sự khó khăn của nền KTXH trong cả nước đã phần nào tác động không nhỏ đến đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong đó có đời sống của đại bộ phận tầng lớp phụ nữ. Song bám sát chương trình hành động của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ, ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã chủ động xây dựng chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn và lồng ghép với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH của huyện trong hàng năm. Bên cạnh đó ban chỉ đạo cấp huyện cũng đã kết hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan ban ngành cấp huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền chỉ đạo 21 xã thị trấn đưa yếu tố giới và vấn đề bình đẳng giới vào chương trình hoạt động cũng như trong hoạch định chính sách thực hiện chiến lược guốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên từng địa bàn. Do vậy 5 năm qua chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả khích lệ, 5 mục tiêu của chiến lược đã được triển khai cơ bản đồng bộ, nhất là mục tiêu thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động việc làm, trong giáo dục đào tạo nâng cao năng lực và chăm sóc sức khỏe đã được các cấp các ngành quan tâm. Qua đó, hàng năm bình quân có trên 17% tỉ lệ lao động nữ được đào tạo nghề, được tư vấn và giới thiệu việc làm ở địa phương, nhờ đó đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là phụ nữ trong các ngành nghề truyền thống như zệt Zèng, may mặc, dịch vụ thương mại .

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015, hội thảo đã tập trung thảo luận thống nhất các chỉ tiêu và giải pháp để thực hiện đồng bộ và hiệu quả 5 mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phấn đấu trong giai đoạn 2011-2015, tỉ lệ lao động nữ được đào tạo nghề từ 22-30%, trên 80% lao động nữ ở nông thôn được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi. Đồng thời tham mưu với các cấp ủy đảng chính quyền có chính sách ưu tiên giải quyết việc làm và đảm bảo việc làm cho phụ nữ, phấn đấu hàng năm tỉ lệ lao động nữ có việc làm mới đạt từ 45- 50% trong tổng số lượt người được giải quyết việc làm. Có như vậy mới góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo cũng như tạo môi trường pháp lý về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn giai đoạn 2011-2015.

Văn Hướng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 513